Görevleri :

  1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

  2. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

  3. Genel evrak, kozmik büro ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  4. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

  5. Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek,

  6. Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek,

  7. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.