Genel Müdürlüğümüz > Daire Başkanlıkları > Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Görevleri

 1. Bakanlığa bağlı okul/kurumların ve Genel Müdürlüğün yatırım bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlamak, ödeneklerini göndermek,

 2. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin personel giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, donatım ve bakım onarım bütçe işlemlerini yürütmek,

 3. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince ilgili bölümlerde çalıştırılan öğrencilerin staj ücretleri ile ilgili, bütçe tekliflerini hazırlamak ve ödeneklerini göndermek,

 4. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personelin sosyal haklarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

 5. Genel Müdürlüğün stratejik plan, performans program, orta vadeli mali planlama, istatistik ve raporlama iş ve işlemlerini yürütmek,

 6. Bakanlık merkez teşkilatının faturaya bağlı ödemelerini yapmak,

 7. Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin hukuk ve icra yazışmalarının takibini ve ödemesini yapmak,

 8. Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerine taşıma hizmeti, uygulama kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yemek hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 9. Plan dâhilinde ve plan dışı yeni açılacak okul/kurum/pansiyon ve ek binalar ile alan/dal/bölümleri için ihtiyaç planlamasını yapmak,

 10. Mevcut okul/kurumların taşınır taleplerini yazılı ve elektronik ortamda ihtiyaç formları ile alarak incelemek, donatım maliyetlerini belirlemek ve talepleri değerlendirmek,

 11. Mali yıl için taşınır birim fiyatlarını belirleme çalışması yapmak,

 12. Mali yıl bütçesinin detaylı harcama planını hazırlamak, serbestiler oranında ödeneğin planlanması, gönderilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 13. Satın alma ve sipariş yöntemi ile temin edilecek taşınırların belirlenmesi, teknik şartnamesinin hazırlanması ve siparişlerin açılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 14. Tahsis iş ve işlemlerini yürütmek,

 15. Başkanlık faaliyetleri kapsamında Birim çalışanları ve paydaşların mesleki gelişimlerini sağlamak, koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

 16. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişim

Sekreter

:

Ayşe ELİBOL

Telefon

:

413 14 47

Adres

:

Atatürk Bulvarı No:98 Kat:3 C Blok Bakanlıklar/ANKARA

Faks

:

418 04 70

e-posta

:

dhg_malihizmetler@meb.gov.tr


Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat

Bağlı Kurumlar