Ana Sayfa > Sıkça Sorulan Sorular

OKUL VE KURUM İHTİYAÇLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Taşınır taleplerimizi hangi tarihlerde yapmalıyız?

Taşınır/ödenek talepleri ; okul/kurum müdürlüklerince Ocak ayı içerisinde yılda bir kez e-taşınır modülü üzerinden yapılacaktır. Ayrıca sadece deprem, sel, yangın vb. nedenlerden kaynaklanan acil ihtiyaçlar için talepler il millî eğitim müdürlükleri kanalı ile yazılı olarak gönderilecektir.

Genel Müdürlüğünüzce alımı yapılan taşınırları görmemiz mümkün mü?

Alımı yapılan taşınırlara ait resimler ve teknik özellikleri Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanan Sanal Katalog bölümünde görülebilmektedir.

Yeni açılacak okul/kurum/pansiyonlar için taşınır talebi yapılması gerekir mi?

Yeni açılacak okul/kurum/pansiyonların donatımları açılış onaylarına göre yapılmaktadır. Ayrıca; Başkanlığımızca hazırlanan yeni okul/kurum bilgi formlarının düzenlenerek Dairemize gönderilmesi gerekmektedir. Yeni binalarda açılacak okul/kurum/pansiyonların ise Bina Geçici Kabul Tutanağının da bilgi formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.Yeni binalarda açılacak okul/kurum/pansiyonların ise Bina Geçici Kabul Tutanağının da bilgi formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir

Taşınır talebinde bulunan bütün okul/kurumların talepleri karşılanabilir mi?

Taşınır taleplerinin karşılanması; yeni açılan okul/kurum/pansiyonlar, yeni açılan alan/dallar, acil ihtiyaçlar (sel baskını, deprem, yangın vb.) , Detay Uygulama Programı kapsamında olan okul/kurumlar ve planlama dışı olan okul/kurumlar sıralamasına göre yapılmaktadır. Bu çerçevede, ödenek gönderme işlemleri bütçe imkanları ile sınırlı olduğundan, gelen tüm taleplerin karşılanması mümkün değildir.

İlköğretim okullarına taşınır isteyebilir miyiz?

İlköğretim okullarının taşınır ihtiyaçları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince ilgili Valiliklerce, İl Özel İdareleri tarafından karşılanmaktadır.

SATIN ALMA İLE İLGİLİ SORULAR

Girdileriniz nelerdir? Nasıl temin edersiniz?

5018 sayılı Kanun

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri Maliye Bakanlığından temin ederiz.

Döner Sermaye

Çıktılarnız nelerdir? Kimler kullanır?

Bakanlığımız merkez teşkilatı ile Bakanlığımıza bağlı tüm Okul/Kurumlarımıza gönderilen ödenekler.

İşinizi yerine getirirken sorumlu olduğunuz kanun,yönetmelik,talimat vb. belgeler nelerdir?

Arızalı malzemelerin durumu ne olacak?

Malzemeler teslim alındıktan sonra gerekiyorsa yetkili servisler tarafından çalıştırılması sağlanmalıdır. Arızalar garanti süresi içerisinde oluşmuşsa garanti kapsamı içerisinde yetkili servise başvurularak çözülmelidir. Ancak firma ile gerekli yazışmalar yapılmasına rağmen firmanın ilgisiz kalması halinde konu Başkanlığımıza iletilecektir.

4734 sayılı Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitlerin önceki dönem karşılaştırmaları nasıl listelersiniz?

İhale ilan süreleri ve kuralları nelerdir?

Geçici teminatın iadesi nasıl yapılır?

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.

Kesin teminatın iadesi nasıl yapılır?

İhale üzerinde kalan istekli; malın tamamını teslim ettikten sonra kesin teminatının % 50 si oranında 24 aylık Garanti Teminatı ile değiştirebilir. 24 aylık garanti süresi dolduktan sonra da garanti teminatı istekliye iade edilir.

Satın alınan malzemelerin garanti işlemleri nasıl yapılır?

İdari şartname ve sözleşmede, satın alınan malzemeler için yasa gereğince 24 aylık garanti şartı konulmaktadır. Bu nedenle, malzeme üzerinde gelen garanti belgeleri ve malzeme kullanma talimatları saklanarak yetkili servisler veya yüklenici ile irtibat kurulmalıdır.

ÜCRETSİZ DERS KİTABI

Ücretsiz ders kitabı kimlere verilmektedir?

Bakanlığımıza bağlı her türlü örgün- yaygın resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları, eğitim araçları, öğretim materyalleri, özel eğitim gerektiren (işitme-zihinsel engelli) öğrencilere yönelik eğitim aracı/öğretim materyalleri, görme engelli öğrenciler için Braille baskı ders kitapları/eğitim araçları, açık öğretim öğrencilerinin ders notları, okur-yazar olmayan vatandaşlarımıza yönelik hazırlanan eğitim araçları ve yurt dışında öğrenim gören Türk çocuklarının ders kitapları, eğitim araçları, öğretim materyalleri ücretsiz karşılanmaktadır

ÖĞRENCİ TAŞIMA UGULAMASI MEVZUATI

Mevzuatı nelerdir ?

Öğrenci Taşıma Uygulaması 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir

Uygulama kapsamında taşıma ve yemek ihalelerine ilişkin iş ve işlemler 4/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup, hizmet verecek araçların özellikleri taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar ise yürürlükteki Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenmektedir.

DÖNER SERMAYE İLE İLGİLİ SORULAR

Öğrenci işçiliklerinin (hakkı) ödemeleri ne şekilde yapılacaktır?

Öğrenci ve kursiyerlere yapılacak ödemeler de öncelikle, öğrenci ve kursiyer adına bankada mevcut veya açtırılacak ATM hesabından yapılacaktır. Öğrenciler, ATM hesabı açtırmaya teşvik edilecek ve özendirilecektir. Şayet, öğrenci veya velisi ATM hesabı açtırmayı kabul etmezse, bu taktirde; öğrenciler için ödeme yapılacak kişi veya velilerinden mutemet dilekçesi alınmak suretiyle mutemet adına düzenlenecek çek veya ödeme emrine bağlı olarak mutemet tarafından ödeme yapılacak. Bu uygulamada; söz konusu ödemeler için mutemet tarafından bankadan çekilen paralar ise, kesinlikle "100 Kasa Hesabı"na kayıt yapılmadan doğrudan ilgililere ödenir.

DÖSE işletmelerine bağlı uygulama sınıfı ücretlerinde öğretmen indirimi yapılacak mı?

DÖSE işletmelerimizin ürettiği ve sattığı her türlü mal ve hizmet bedellerinden; işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç, herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacaktır.

Nakliye, hamaliye, sigorta vb.. giderler hangi hesaba kaydedilir?

İlk madde malzeme, ticari mal ve duran varlık alımı ile ilgili söz konusu giderler; bir maliyet belirleme işlemi olduğundan, doğrudan alınan malzeme veya duran varlığa ait ilgili stok ve duran varlık hesaplarına kaydedilir. Bunların dışındakiler ise, 770 nolu hesapta takip edilir.

Satıcılara sipariş avansı verilebilir mi?

Satıcılara sipariş avansı verilebilir. Ancak; ihale onay belgesinde, idari şartnamede ve sözleşmede avansın verileceğinin açıkça belirtilmesi ve karşılığında avans teminat mektubu alınması zorunludur.

Üretim için ihtiyaç duyulan ve acil olarak karşılanması gereken küçük alımlar için personele avans verilebilir mi?

Personele, üretim aşamasında acilen ihtiyaç duyulan günlük alınması gereken malzemelerin karşılanması için mutemet eliyle alım limitine kadar iş avansı verilebilir. Ancak; avansların amacı dışında kullanılmaması ve zamanında (alım sonuçlandığında) kapatılması gerekmektedir. İş avansları hiçbir şekilde ertesi yıla devredilemez.

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yürürlükten kalktı mı?

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yürürlükten kalkmamıştır. Sadece alımlar ile ilgili hükümleri hükümsüz olup, alımların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılması esastır.

Öğrencilere ödenecek ücretler ne kadardır?

- 3423 sayılı kanun kapsamında çalışan öğrenciler için; a) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenci hakkı olarak saat başına azami, günlük asgari ücretin 1/8'i kadar ücret ödenir. b) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında üretim işlerinde çalışan öğrencilerle, kursiyer, stajyer öğrencilerin işçilikleri atölye şefleri tarafından takdir edilir. - 3308 sayılı kanun kapsamında çalışan öğrenciler için ; yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği yaşına uygun asgari ücrete göre saat ücreti belirlenir.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen gelirler açısından bakıldığında, DÖSE İşletmelerimiz iktisadi işletme sayılır mı?

Döner Sermaye işletmelerimiz iktisadi işletme sayılmaz. 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Madde 22 - 5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan Bu maddeye göre" ibaresi "Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre" şeklinde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2 - (1) 1/1/2008-31/12/2015 tarihleri arasında; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz."

Parçabaşı ücret alanlar üretimi teşvik primi alabilirler mi?

Parçabaşı esasına göre çalışanlar yıl sonunda üretimi teşvik primi alabilirler .

Usta öğreticiler parçabaşı ücret esasına göre çalışabilirler mi ve üretimi teşvik pirimi alabilirler mi?

Usta Öğreticilerin çalıştırılma usul ve esasları; Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik'le düzenlenmiştir. Usta öğreticilere; kendi yönetmelikleri dışında, döner sermaye işletmesince ihtiyaç duyulması ve ilgi (b) Yönetmeliğin 3. Maddesinin j bendinde belirtildiği şekilde görevlendirilmiş olması halinde, parça başı ücret ve üretimi teşvik primi ödenmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda, döner sermaye işletmesinde çalıştırılacak usta öğreticilere yönelik, ay veya yıl sonunda arızi olarak ortaya çıkan muhtelif ödemelerine ilişkin ek sigorta primlerinin 23/02/2011 tarihli ve B.08.0.İDB.0.01.00.00.917.01/906 sayılı ve 07/04/2011 tarihli ve B.08.0.İDB.0.01.00.00.917.01/2034 sayılı yazılarda belirtildiği şekilde ödenmesi gerekmektedir.

BANKA PROMOSYONU

Banka Promosyonunun Yasal Dayanağı Nedir?

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “Promosyon” adı altında ek mali imkanlarda sağlanabilmekte olup; aylık ve ücret ödemeleri için bankalar ile yapılacak protokoller ile bu protokollere dayalı olarak sağlanan ek mali imkanların personele dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

GENEL EVRAK VE ARŞİV İLE İLGİLİ SORULAR

Kurum Arşivinde araştırma-inceleme yapabilir miyiz?

Kurum arşivinde istenilen bilgi ve belge ile ilgili birimden izin alınmak sureti ile yararlanılabilir. Arşivlik malzemenin aslı dışarıya verilmez, usulüne uygun örnekleri verilebilir.

Ancak kurum arşivinde arşivlik malzemeler düzenli olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredildiğinden eski yıllara ait bilgi ve belgelerin ilgili Genel Müdürlükten araştırılması yararlı olacaktır.

…… Milli Eğitim Müdürlüğünde, ……. Eğitim Müşavirliği/Ataşeliği arşivinde ayıklama ve imha yapmak istiyoruz, ne yapmalıyız?

Arşiv hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu ünite amirinin başkanlığında varsa birim arşiv sorumlusu ve evrakı ayıklanacak ilgili birimden görevlendirilecek iki kişiden teşkil olunacak en az 4 kişilik “Ayıklama ve İmha Komisyonu” kurulur. (Dış temsilciliklerimizde yeterli personelin olmaması durumunda en az 3 kişi).

Komisyon çalışmaları neticesinde hazırlanan ve 2 nüsha düzenlenen imha listesi uygunluk görüşü alınmak üzere Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı bünyesinde bulunan Genel Evrak ve Arşiv Servisi’ne (Kurum Arşivi) gönderilir. Uygunluk görüşü alındıktan sonra imhası için mahallin en üst amirinin onayı ile imha listeleri kesinlik kazanır.

Daha sonra evraklar; üyeler huzurunda, özel makinelerde kıyılarak imha edilir ve imhası iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak komisyonun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha şekli nasıl olmalıdır?

İmha edilecek malzeme satılamaz, çöpe atılamaz. Başkaları tarafından görülüp okunmayacak şekilde özel makinelerde kıyılarak kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Evrakın saklama, ayıklama ve imhasında uygulanacak kriterler nelerdir?

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Saklama Süreli Standart Dosya Planı’nda yer alan saklama kodu ve saklama sürelerine riayet edilerek imha edilecek evrak ayıklanır ve iki nüsha olarak listelenir. Standart dosya planında yer almayan hususlarda Ayıklama ve İmha Komisyonunun nihai kararı geçerlidir. Tereddüde düşülen veya gerekli görülen hususlarda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü talep edilebilir.

İmha Listeleri ile Tutanakları ne kadar süre ile saklamalıyız?

İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları ve bunlara ait her türlü yazışma ve onaylar gruplandırılır, bunlardan birincisi kurum, ikincisi birim arşivinde 10 yıl süre ile denetime hazır vaziyette muhafaza edilir.

Hangi malzemeler arşivde bulundurulmaz?

Resmi Gazete, kitap, broşür, dergi vb. malzeme ile demirbaş eşya, mobilya vs arşive konulamaz, bunlar ilgili biriminde muhafaza edilir.

Yangın, hırsızlık, su baskını ve doğal afetler nedeniyle arşivdeki evrakın zarar görmemesi için ne gibi önlemler alınabilir?

Birimler ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler. Doğal afetler de dahil olmak üzere evrakların herhangi bir zararlı unsura maruz kalması durumunda mükellefler sorumluluktan kurtulamazlar.

Birimlerin arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak alması gereken önlemler şunlardır.

  • - Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

  • - Yangına karşı yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daima çalışır durumda bulunmasından,

  • - Arşivin uygun yerlerine higrometre konulmak suretiyle rutubetin % 50-60 oranında tutulmasından,

  • - Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

  • - Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden

  • - Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

  • - Isının mümkün olduğunca sabit (kağıt malzemeler için 12-15 derece arasında) tutulmasından sorumludurlar.

Evraklarının/dilekçelerinin Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı, yapılan işlem hakkında bilgi:

Evrak/dilekçe : Aps, iadeli taahhütlü, kargo ve resmi kurum ve kuruluşlardan gönderilmiş ise Aps no, iadeli taahhüt no, resmi kurum ve kuruluşların ilgili tarih sayısı istenerek evrakın Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı, ulaştı ise hangi birime sevk edildiği hakkında kendilerine bilgi verilmektedir. Evrak/dilekçenin konusu ile ilgili birimden, gördüğü işlem hakkında bilgi alınabilir.

ÖĞRETMENEVLERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Öğretmenevlerinde çalışan işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığınca bir çalışma yapılmakta mıdır?

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/04/2012 tarih ve B.08.0.İKG.04.00.00.641/18307 sayılı yazısında,

“Öğretmenevlerinde çalışan işçiler, …herhangi bir resmi kurala bağlı olmadan işe alınmakta, ücretleri de öğretmenevi gelirlerinden karşılanmaktadır.

İstihdamlarında kadro şartı aranmamaktadır. Kamu kuruluşlarında çalışan işçiler ise, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ve KPSS puanına göre işe alınmakta, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile vize edilen işçi kadrolarında çalıştırılmakta ve ücretleri de devlet bütçesinden ödenmektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, öğretmenevlerinde çalışan işçilerin kamu işçisi sayılması ve devlet kadrolarına alınmaları mümkün değildir” denilmektedir.

Bu nedenle öğretmenevlerinde çalışan işçiler kamu işçisi sayılmadığından ve bu şekliyle devlet kadrolarına alınmaları mümkün olmadığından konu hakkında Bakanlığımızca herhangi bir çalışma yürütülmemektedir.

Ayrıca, söz konusu sözleşmeli personelin sürekli işçi kadrosuna alınmaları Bakanlığımız inisiyatifinde olmayıp konunun Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde değerlendirilmesi gerekmektedir.