Page 6 - E- Bülten
P. 6

DHGM E-Bülten                                 01-15 HAZİRAN 2022
       GENÇLER ve GÖNÜLLÜLER YARIŞIYOR
       İç şler Bakanlığı AFAD Yönet m Başkanlığı tarafından Kastamonu'da düzenlenen
   "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etk nl ğ nde bölge dereceler ne g ren öğrenc ler -

   m ze ve öğretmenler m ze hed yeler ver ld .

            İLETİŞİM ve MESLEKİ GELİŞİM
       Bakanlığımız sürekl  şç kadrosunda görev yapan personel m ze yönel k ''İlet ş m
   ve Meslek Gel ş m'' sem ner 30-31 Mayıs 2022 tar hler nde Ankara H zmet ç Eğ t m

   Enst tüsü'nde gerçekleşt r ld .
                             -5-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10