MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 148

Ekim, Kasım, Aralık 2000


Rusya Federasyonu Zorunlu Temel Eğitim Kurumlarında Ana Öğretim Programı ve Buna Dayalı Olarak Oluşturulan Programlar

Doç.Dr. Esergül Balcı BUCAK (*)

 

GİRİŞ

Günümüz Bilgi toplumunda tüm ülkelerde eğitim sistemi, sosyo-ekonomik kalkınma için bir araç olarak görülmekte ve büyük önem verilmektedir. Rusya Federasyonu (RF) da bu ülkelerden birisidir.Her ne kadar Sovyet Sosyalist CumhuriyetlerBirliği’nin (SSCB) dağılması ile çöktü diye düşünülse de, RF’nun eğitimli ve kültürlü insanları ile geçiş dönemini kısa sürede aşacağı düşüncesi gündemdeki yerini korumaktadır. Nitekim RF konuya ilişkin ipuçlarını bu şartlarda bile, eğitime büyük önem verip, eski gücüne yine eğitimle ulaşacağını düşünerek, yeni ve ihtiyaca göre değişen programlar hazırlayarak ortaya koymuştur. Bu amaçla, makalemizde RF eğitim sisteminin programa ilişkin yeni çalışmaları tarafımızdan yerinde incelenerek, ülkemiz eğitimcilerine tanıtılmaya çalışılmaktadır.

Rusya Federasyonu Eğitim Sistemi: RF Eğitim Sisteminde zorunlu temel eğitim birimine bağlı olmak üzere dokuz yıllık süreyi kapsamaktadır. İlk dört yıllık kısım olan ( Naçalnaya şkola) (ilkokul), ana okuluna gidip gitmemeye ya da ailenin isteğine bağlı olarak değişen, üç ya da dört yıllık eğitimi kapsamaktadır. Ancak öğrenci beşinci sınıfa geldiğinde, ilköğretimi kaç yıl okursa okusun, aynı seviyeye gelmiş durumdadır. Çocuk bu durumda ilkokula 6-7 yaşında başlamakta ve eğer üç yıl okuyacaksa, bir yıllık eksikliğini ya aile kendisi ya da anaokulu tamamlamaktadır. Anaokulu olmayan küçük yerleşim birimlerinde ise, ilköğretim dört yıldır. Devlet anaokulu açamadığı için eğitimdeki bu eksikliğini, ailenin tercihine bırakmayarak, dört yıl olarak düzenleyerek gidermektedir.

Temel orta öğretimde ise (osnovnaya srednayaya şkola) tercihe bırakma durumu yoktur ve standart olarak beş yıldır. Bunun devamı niteliğindeki tamamlama orta öğretimi (polnaya crednayaya şkola) iki yıl olarak düzenlemiştir ve isteğe bağlıdır. Ancak bu okulun 2005 yılından itibaren oniki yıla çıkarılarak zorunlu olması plânlanmıştır. Eğitim öğretim takvimi 1 Eylül-1 Haziran tarihleri arasında olup, dört dönemdir.

Nitekim RF’nun eğitim yasası da eğitime önem verdiğini vurgulamaktadır. RF eğitim sistemi bu yasaya göre, yarışma sonucunda kabul edilip hükûmetçe onaylanan federal program çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

RF’daki öğretim dili “RF’nu oluşturan milletlerin dilleri” adlı yasa ile belirlenmiştir. Eğitim yasasının 6. maddesi ile, öğrencilere zorunlu olan 9 yıllık temel eğitim sırasında anadilde eğitim görme hakkı verilmiştir. Eğer öğrenci isterse anadilini seçmeyebilir. Anadil eğitimi için özel sınıf ve gruplar da açılabilir. Hangi dillerde eğitim verilebileceği, ilgili eğitim kuruluşunun yönetmeliğine göre olmaktadır. İlkokul dışındaki tüm devlet eğitim kuruluşlarında Rusça eğitimi standarttır. Çeşitli Cumhuriyetlerdeki, anadilini öğrenme şekli, ilgili Cumhuriyet yasaları ile belirlenir. Bağımsız olmayan diğer halkların kendi anadillerini öğrenmeleri için yardım olanağı sağlanır.

Aynı yasanın 9. maddesine göre; eğitim programı, herhangi bir eğitimin özelliklerini belirler. Genel ve meslekî olmak üzere iki türdür.

Bunlardan genel eğitim programlarının amacı; hayata uyum sağlayan insan yetiştirme ve herhangi bir meslek almaya yardımcı olma ve temel sağlamadır. Bu program kapsamında; okul öncesi eğitim, ilköğretim, temel ve tamamlayıcı eğitim yer almaktadır.

Meslekî eğitim programlarının amacı; genel eğitim seviyesini yükseltip bireye herhangi bir meslek kazandırmadır. Bu kapsamda; temel meslekî eğitim (Naçalnoye Profesyonalnoye Obrazovaniyi) ve orta meslekî eğitim (Sredneya Profesyonalnoye Obrazovaniyi), yüksek meslekî eğitim ve yüksek eğitim sonrası meslekî eğitim bulunmaktadır.

Genel ve meslekî eğitim programlarının minimum ders standartları, bunların içerikleri, ne kadar zamanda tamamlanacakları, bu yasaya ve ilgili eğitim kuruluşlarının alacağı karara bağlıdır (1).

RF Genel ve Meslekî Eğitim Bakanlığı’nca (RFGMEB)hazırlanan ders programlarının içeriği, bu okullarda bir haftada okunacak, zorunlu minimum ana dersleri plânlamaktır. Bu ders içeriği ile, öğrencilerin dünyadaki eğitim seviyesine yeterli olarak ulaşmaları hedeflenmektedir. Programların temelini ise, 1992-97 yıllarında kullanılan programlar oluşturmuştur. Programların hazırlanması aşamasında ayrıca çeşitli okullarda test ve uygulamalar yapılmış ve onların deneyimlerinden yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak ders programlarının içerikleri hazırlanırken,Rus Eğitim akademisi ve diğer bilim merkezlerince hazırlanmış standart projeler kullanılmış, bunlar da eğitim uzmanlarınca incelendikten sonra karara bağlanmıştır.

Söz konusu genel orta öğretim programında, aşağıdaki dersler hazırlanmıştır.

İlköğretim düzeyinde (ilk 4 yıl):Rusça ve Rus edebiyatı, matematik, doğa bilimleri ve sosyal bilimler yer almaktadır.

Orta öğretim düzeyinde (sonraki 5 yıl):

Dil ve edebiyat; Rusça, Rus edebiyatı, yabancı diller(İngilizce,Almanca, Fransızca,İspanyolca)

Sanat; (resim, müzik, dünya sanat kültürü)

Toplumbilim; (Rus tarihi, genel tarih, toplumbilim, coğrafya)

Doğa bilimleri; (fizik, astronomi, kimya, biyoloji)

Matematik ve bilgisayar

Beden eğitimi ve sivil savunma

Teknoloji

RFGMEB9 Şubat 1998’de bu konu ile ilgili olarak daha ayrıntılı bir yönetmelik yayınlamış ve öğrencilerin söz konusu okullarda, bir haftada maksimum olarak kaç saat derse gireceklerini ve hangi sınıfta hangi dersin kaç saat verileceğini belirlemiştir. Program, RF içindeki anadili Rusça olan ve olmayan diğer cumhuriyetlerin çeşitlendirilmiş eğitim programlarını da içermektedir. Buna bağlı olarak eğitim plânı, standart ve çeşitlendirilmiş olmak üzere iki çeşittir(2).

Standart Program: Ülkede belirlenmiş standarda mezunların ulaşması için gerekli olan standart garanti altına alınmaktadır. Bu kısımda matematik, fizik, kimya hariç, diğer derslerden% 10-15 oranında daha az zaman ayrılabilir. Örneğin Çavuşistan’da bu program okutulursa, genel olarak ders ağırlıkları aynı kalır ve anadili olan Çavuşça için ders saati esnek olarak oluşturulabilir. Kısaca devletin federal parçasında eğitim standartlarını gerçekleştirerek, eğitimde birliği ve bütünlüğü sağlar ve garanti eder. Enstitülerde öğrencilerin eğitimi ile gerekli en az bilgi, yetenek, alışkanlık verilmesi için imkân sağlanır.

Çeşitlendirilmiş Program: Bölgesel cumhuriyetler için hazırlanmıştır. Belirlenen ders saatleri, genel eğitim programında belirtilen zorunlu derslerin okutulması için kullanılır. Bu plânla bölgesel ve okula ilişkin ögelerin hayata geçirilmesi sağlanır.

Bu kısımda çeşitli dallar vardır. Filoloji, matematik, doğa bilimleri, sosyoloji, sanat, beden eğitimi, teknoloji dalları gibi.

Standart kısım, bu dalların okunmasında minimum saatleri belirtmektedir.

Filoloji dalı; eğitim standartlarına göre üç türde oluşturulabilir.

I.Tür; Rusça’nın anadili olduğu okullarda Rusça,Rus edebiyatı, Rusya’daki halkların edebiyatı ve yabancı dil.Bu derslerin tümü Rus dili ve edebiyatı için ayrılan ders saati içinde okutulabilmektedir.

II.Tür; Çeşitli bölge ve cumhuriyetlerde yine bu ayrılan saatler içinde Rusça,Rus edebiyatı, anadil, anadil edebiyatı ve Rusya’daki halkların edebiyatı ve yabancı dil (yabancı dil filoloji için ayrılan saatte yapılır). Örneğin herhangi bir okulda anadil Özbekçe ise, anadili Rusça olmayanlar için bu program uygulanabilmektedir.

III.Tür; Herhangi bir federal cumhuriyette, Tataristan gibi anadili Rusça olmayan bir bölgede eğitim dili Rusça.Anadilde eğitim yapılmaz. Bu tip okullarda Rusça-Rus edebiyatı, Özbekçe-Özbek edebiyatı, Rusya’daki halkların edebiyatı, yabancı dil.

II. ve III. türdeki filoloji için ayrılan bu saatler değiştirilebilir tür ana plândaki standartların dışına çıkılmadan bölgesel eğitim müdürlüklerince çoğaltılabilir.

PROGRAM 1

RUSYA FEDERASYONU GENEL EĞİTİM KURUMLARI TEMEL ÖĞRETİM PLÂNI

Eğitim

Alanları

Eğitim

Kısımları

Haftalık Ders Sayıları

I

II

III

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Dil

Devlet Rus Dili

Dil ve Edebiyat

3

6

3

5

3

5

3

6

3

6

3

5

3

5

3

8

3

7

3

7

3

5

3

5

-

4

-

4

Matematik

Matematik

Bilgisayar

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

Genel

Bilimler

(Sosyal)

Tarih

Sosyoloji

Coğrafya

-

-

-

-

-

-

-

2

4

4

5

6

5

5

 

Çevremizdeki

Dünya

-

1

1

1

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

Doğa

Bilimleri

Biyoloji

Fizik

Kimya

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

6

6

6

6

Sanat

Müzik ve

Plâstik Sanatlar

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

Fizik-Kültür

Fizik-Kültür

OBJ Sivil Savunma

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Teknoloji

Teknoloji İş Öğretimi

Grafik (Çizim-Kroki)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

6 günlük bireysel ve grup

olarak zorunlu seçmeli

eğitim dersleri

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

12

12

Ögrencilerin haftada 6

günlük öğretime göre

(öğretim içinde) maksimum

ders oğretirni yükü

25

25

25

25

25

25

25

31

32

34

35

35

36

36

Bireysel ve grup olarak

zorunlu seçmeli eğitim

dersleri (5 günlük eğitim)

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

Öğrencilerin haftada 5

günlük öğretim içinde

(öğretime göre) maksimum

ders öğretim yükü

22

22

22

20

22

22

22

28

29

31

32

32

33

33

Temel ve Genel Okulların Zorunlu Minimum Eğitim Programı İçerikleri, RFGMEB, Moskova, 1998

 

Eğer ilkokulda yabancı dil okutuluyorsa, bu ders için çeşitlendirilmiş programdan ders saati alınabilir. Ancak bu sadece 2. sınıf için söz konusudur. 1. sınıfta değişiklik yapılamaz.

Matematik dalı; Matematik, cebir, geometri, cebir ve analiz, bilgisayar. Değişken(yedek) saatler kullanılarak bilgisayar dersi ayrı bir ders gibi verilebilir. Önceden bilgisayar dersi matematik içinde sözel olarak anlatılırken, şimdi 10-11. sınıflarda değişebilir saatler kullanılarak ayrı bir ders olarak kullanılmaktadır. Bu ders ayrı bir ders olmadan yine matematik ve geometri ile birlikte 7-9. sınıflarda verilebilir.

Doğa bilimleri; Fizik, kimya, biyoloji, ekoloji ve doğa bilimleri dersleri.

Sosyoloji (Toplumbilim); Rusya tarihi ve dünya tarihi, coğrafya, sosyoloji, ekonomi.

Çevre dersi: 2 türlü verilir.

1. Türde bütünleşmiş sınıflarda 1. sınıftan 4. sınıfa kadar çevre dersleri.

2. Türde 1.-2. sınıflarda çevre dersleri, 3.-4. sınıflarda doğaya giriş ve toplumbilim dersi şeklindedir.

Sanat; Resim, müzik, dünya sanat ve kültürü dersleri.

Beden eğitimi; Beden eğitimi, sivil savunma derslerinden oluşur. Buna ek olarak benzer dersler de konabilir.

Teknoloji dalı; İş ve meslek eğitimi ile grafik(çizim) derslerinden oluşur. Teknoloji dalı ilkokulda iki türde yapılır.

1. türde 1. sınıftan 4. sınıfa kadar iş eğitimi.

2. türde bütünleşmiş sınıflarda 1. sınıftan 4. sınıfa kadar matematik ve proje çizimi dersi ile plastik sanatlar ve zanaat olmak üzere iki tür ders verilmektedir.

Okul yönetimi, okul koşullarına ve çevresel özelliklere göre, çocukların gönüllü katılımıyla bu dersler kapsamında bir şey üretip üretmeyecekleri konusunu, inceleyerek temel plân doğrultusunda karara bağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen RFGMEB’nın hazırladığı her dalda ve her sınıfta uygulanması gereken maksimum ders saatleri, bölge ve çeşitli cumhuriyetlerin Millî Eğitim Müdürlüklerince (BMEMd) yöresel ve okula ilişkin şartlar doğrultusunda değiştirilebilmektedir. Ancak bu değişiklikte, ders saatlerinin sayısı zorunlu dersleri vermek şartıyla, genel programda belirtilen maksimum saatleri aşamaz.

Yönetmelikteki değişebilir kısım, haftada 5 ve 6 günlük eğitim için verilmiştir. Bunun anlamı RF’daki okullarda bir haftada 5 veya 6 gün öğretim yapılabilmesidir. Yabancı dil 4. sınıftan 11. sınıfa kadar olanlarda, iş eğitimi 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olanlarda, beden eğitimi 10. sınıftan 11. sınıfa kadar olanlarda bilgisayar, fizik, kimya (laboratuvar derslerinde) sınıflar iki gruba ayrılacaktır. Ancak şehir okullarında eğer sınıfta 25 kişiden fazla öğrenci, köylerde ve ziraat okullarında 20’den fazla öğrenci varsa, ikiye ayırma işleminin uygulanması öngörülmektedir.

Eğer finans ve araç-gereç imkânı varsa, 1. ve 3. sınıflarda yabancı dil eğitiminde de, bu sayılardan az olsa da gruplara ayırmak mümkündür .İmkânı olmayan az gruplu ve tek gruplu okullarda bu tür dersler derinlemesine okutulamaz. Bu durumda sınıflarda iki farklı grup açılması önerilebilir. Örneğin sosyal ve fen bilimleri ya da sosyal ve teknik olmak üzere iki grup oluşturularak bu derslerde yoğunlaşma ve derinlemesine çalışma yapılabilir. O zaman 10. ve 11. sınıflarda haftada 32 saat ders verilir.Bu 32 saatin 26 saati genel (ortak) dersler olup bütün sınıflarda okutulmaktadır. Kalan 6 saat kendi dallarına ait olan derslere ayrılır. Bazı öğrenciler bu iki dalı, yani hem genel(ortak), hem sosyal hem de fen dallarını birlikte alabilirler. O zaman ders saati haftada 26+6+6=38 şeklinde oluşturulabilir.

Genel(temel) öğretim programında belirtilen maksimum saatler için öğretmenlere verilecek ücret, bu programa göre belirlenir ve bu ücretin altına inilemez. Ancak daha fazla ders saati konabilir. Seçmeli dersler için verilecek ücret, okuldaki öğrenci sayısına göre hazırlanır ve grupta bulunan öğrenci sayısına bakılmaz.

Aşağıda zorunlu genel dersler dışına çıkılmadan, çeşitli bölgelerdeki yöresel ve okul imkânları dikkate alınarak hazırlanan çeşitli türdeki örnek programlar verilmektedir. Verilen programlar şunlardır:1.İlköğretim okulu (1-4 yıl), 2.Anadili Rusça olan temel orta öğretim okulu, 3.Anadili Rusça ve Rusça eğitim veren temel ortaöğretim okulu, 4. Öğrencisi az olan köy okulu, 5.Anadili Rusça olmayanlara anadili ile eğitim veren genel eğitim okulu, 6.RF akşam ve vardiyalı temel eğitim kurumları plânı, 7.Kültürel prensiplere dayalı olarak inşa edilen deneysel temel öğretim plânı (3).

PROGRAM 2

RUSYA FEDERASYONU GENEL İLKÖĞRETİM KURUMLARI

ÖRNEK ÖĞRETİM PLÂNI

L.B. Zankov sistemine göre

Öğretim Konuları

Haftalık Ders Sayısı

I

II

III

I

II

III

IV

Rus Dili

5

5

5

5

5

5

5

Okuma

5

3

3

4

4

4

4

Matematik

5

5

5

4

4

4

4

Tarih

-

1

1

-

-

1

1

Coğrafya

-

1

1

-

-

1

1

Doğa Bilimleri

1

1

1

1

1

1

1

Müzik

1

1

1

1

2

1

1

Plastik Sanatlar

1

1

1

1

2

1

1

Fizik-Kültür

2

2

2

2

2

2

2

İş Eğitimi

2

2

2

2

2

2

2

Öğrencilerin

haftada 5

günlük

öğretime

göre

alacakları

maksimum

ders yükü

22

22

22

20

22

22

22

 

PROGRAM 3

RUSYA FEDERASYONU GENEL İLKÖĞRETİM KURUMLARI

ÖRNEK ÖĞRETİM PLÂNI

D.B.Elkonin-V.V.Davidov sistemine göre

Öğretim Konuları

Haftalık Ders Sayısı

I

II

III

I

II

III

IV

Rus Dili

5

5

5

5

5

5

5

Okuma

4

4

4

4

4

4

4

Matematik

5

5

5

4

4

4

4

Doğa Bilimleri

1

1

2

1

2

2

2

Müzik

1

1

1

1

1

1

1

Plastik Sanatlar

1

1

1

1

1

1

1

Fizik-Kültür

2

2

2

2

2

2

2

İş Eğitimi

2

2

2

2

2

2

2

Bireysel ve grup olarak

zorunlu seçmeli

eğitim dersleri

1

1

-

1

1

1

1

Öğrencilerin haftada 5

günlük öğretime göre

alacakları maksimum

ders yükü

22

22

22

20

22

22

22

 

PROGRAM 4

RUSYA FEDERASYONU ANA DİLİ RUSÇA ÖĞRETİMİ OLAN

TEMEL-GENEL EĞİTİM KURUMLARI ÖRNEKÖĞRETİM PLÂNI

Öğretim Konuları
Haftalık Ders Sayıları

I

II

III

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Rus Dili

5

4

4

5

5

5

5

6

5

5

3

2

Edebiyat

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

Yabancı Dil

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

Matematik

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

Tarih

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

3

Sosyal Bilimler

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

Coğrafya

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Çevremizdeki Dünya-Doğa

-

1

2

1

1

1

1

2

-

-

-

-

Fizik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Kimya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Müzik

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Plastik Sanatlar

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Fizik-Kültür

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Teknoloji

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Çizim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Bireysel ve grup olarak zorunlu seçmeli eğitim dersleri

5

5

4

2

5

4

4

5

5

5

5

5

Ögrencilerin haftada 6 günlük öğretime göre alacakları maksimum ders oğretirni yükü

25

25

25

22

25

25

25

31

32

34

35

35

Öğrencilerin haftada 5 günlük öğretime göre alacakları maksimum ders öğretim yükü

22

22

22

20

22

22

22

28

29

31

32

32

 

PROGRAM 5

RUSYA FEDERASYONU ANA DİLİ RUSÇA ÖĞRETİMİ OLAN

GENEL-ORTA EĞİTİM KURUMLARI ÖRNEKÖĞRETİM PLÂNI

Öğretim Konuları
Haftalık Ders Sayısı

Genel Eğitim

Sosyal-Beşeri

Sosyal-Filoloji

Doğal Bilimler

Fizik Matematik

Teknolojik

X

XI

X

XI

X

XI

X

XI

X

XI

X

XI

Rus Dili

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Edebiyat

4

4

4

4

5

5

3

3

3

3

3

3

Yabancı Dil

2

2

3

3

5

5

2

2

2

2

2

2

Matematik

5

5

3

3

3

3

5

5

6

6

3

3

Bilgisayar

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Tarih

3

2

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

Toplumbilim

1

2

3

3

2

2

1

2

1

2

1

2

Coğrafya

2

-

2

-

2

-

1

1

1

1

1

1

Ekonomi

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

Biyoloji

1

2

1

2

1

2

2

3

1

2

1

2

Fizik

3

3

2

2

2

2

4

4

5

5

3

3

Kimya

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

Ekoloji

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

MXK (Mekanik)

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Sivil Savunma

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

Fizik-Kültür

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Teknoloji

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

 

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Blreysel ve grup olarak seçmeli dersler ögretimde maksimum ders yükü

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Öğretimde maksimum ders yükü hacmi

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

 

PROGRAM 6

RUSYA FEDERASYONU KÜÇÜK KAPASİTELİ (KÖY) ORTA-GENELEĞİTİM KURUMLARI ÖRNEK ÖĞRETİM PLÂNI

Öğretim konuları

Haftalık Ders Sayıları

X. Sınıf

Hümanizm

Matematik

Doğa Bilimi

Teknoloji

XI. Sınıf

Hümanizm

Matematik

Doğa Bilimi

Teknloji

Edebiyat

4

2

 

 

 

4

2

 

 

 

Yabancı Dil

-

2

 

 

 

-

2

 

 

 

Tarih

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Sosyal Bilimler

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Matematik

4

 

2

 

 

5

 

2

 

 

Bilgisayar

-

 

2

 

 

-

 

2

 

 

Coğrafya

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Biyoloji

1

 

 

1

1

2

 

 

1

1

Fizik

4

 

 

2

 

4

 

 

2

 

Kimya

2

 

 

1

1

2

 

 

1

1

Fizik-Kültür

Sivil Savunma

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Teknoloji

2

 

 

 

2

2

 

 

 

2

Seçmali Konular

-

2

2

2

2

-

2

2

2

2

Toplam

26

6

6

6

6

26

6

6

6

6

 

PROGRAM 7

RUSYA FEDERASYONU ANA DİLİ RUSÇA OLMAYAN ÖĞRETİMLE

(ÖĞRENİM YAPMA) ORTA GENEL ÖĞRETİM KURUMLARI

ÖRNEK ÖĞRETİM (ÖĞRENİM) PLÂNI

Öğretim Konuları

Haftalık Ders Sayıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Rus Dili

3

4

3

3

4

4

4

3

3

1

1

Rus Edebiyatı

2

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

Anadili ve Edebiyatı

6

7

7

7

4

3

3

3

3

4

4

Yabancı Dil

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

Matematik

4

4

4

4

5

5

5

5

5

3

3

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Tarih

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

2

Toplum Bilim

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

Doğa ve Dünyamızın çevresi

(çevredeki dünya)

1

1

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Coğrafya

-

-

-

-

-

2

2

2

2

1

1

Biyoloji

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Fizik

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Kimya

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Müzik

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

Plastik Sanatlar

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

MXK (Mekanik)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Fizik-Kültür

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

( OBJ) Sivil Savunma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Teknoloji

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Çizim

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Toplam

22

25

25

25

31

32

34

34

34

32

32

Seçmeli bireysel ve grup dersleri

-

-

-

-

1

1

1

1

1

4

4

Ders yükünün maksimum hacmi

22

25

25

25

31

32

34

35

35

36

36

 

PROGRAM 8

RUSYA FEDERASYONU ANA DİLİ RUSÇA OLMAYANLARA

RUS DİLİ ÖĞRETİMİ İLE ORTA-GENEL ÖĞRETİM

KURUMLARI ÖRNEK ÖĞRETİM PLÂNI

Öğretim Konuları

Haftalık Ders Sayıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Rus Dili

3

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

Rus Edebiyatı

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Anadili ve Edebiyatı

5

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

Yabancı Dil

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

Matematik

4

4

4

4

5

5

5

5

5

3

3

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Tarih

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

2

Toplum Bilim

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

Doğa ve dünyamızın çevresi

1

1

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Coğrafya

-

-

-

-

-

2

2

2

2

1

1

Biyoloji

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Fizik

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Kimya

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Müzik

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

Plastik Sanatlar

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

MXK (Mekanik)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Fizik-Kültür

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(OBJ) Sivil Savunma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Teknoloji

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

Çizim

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Toplam

22

25

25

25

31

32

34

34

34

32

32

Seçmeli bireysel  ve grup dersleri

-

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

Ders yükünün maksimum hacmi

22

25

25

25

31

32

34

35

35

36

36

 

 

PROGRAM 9

RUSYA FEDERASYONU GENEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA

(YÜZYÜZE-GÜNDÜZ EĞİTİM FORMUNA GÖRE) AKŞAM

(VARDİYALI) STANDART ÖĞRETİM PLÂNI

 

Öğretim Konuları

Öğretim Kısımları

Haftalık Ders Sayıları

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Filoloji

(Dil)

Devlet Dili Olarak

Rus Dili

Rus Edebiyatı

 

3

5

 

3

5

 

3

4

 

3

3

 

3

3

 

-

3

 

-

3

 

-

3

Matematik

Matematik

5

5

5

4

4

2

2

2

Doğal Bilimler

Biyoloji

Fizik

Kimya

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

4

Sosyal Bilimler

Coğrafya Tarih

Toplumbilim

(Sosyoloji)

2

2

4

5

5

3

3

3

 

 

17

18

20

20

20

11

12

12

 

Sınavları kabul ve danışma

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Özel ve grup olarak zorunlu seçmeli dersler

2

2

2

2

2

7

7

7

 

Öğretimde maksimum ders yükü

23

24

26

26

26

23

23

23

 

 

PROGRAM 10

RUSYA FEDERASYONU GENEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA KÜLTÜR

İLKELERİNE DAYALI DENEYSEL STANDART ÖĞRETİM PLÂNI

Öğretim Konuları

Haftalık Ders Sayıları

I

II

III

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Dilbilim

Devlet Dili olarak Rus dili ve edebiyatı

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

6

5

5

6

6

5

5

8

7

7

5

5

4

4

Matematik

Matematik

Bilgisayar

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

Doğa Bilimleri

Biyoloji

Fizik

Kimya

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

6

6

6

6

Kültür

Fizik

Coğrafya

Tarih

Dünyanın Çevresi

-

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

5

4

3

Sosyal Antropoloji

Sosyal Bilim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

Sanat

Müzik ve Plastik Sanatlar Pratik Sanatlar

(Teknoloji

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

Fiziksel Antropoloji

Fizik-Kültür

(OBJ) Sivil

Savunma

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Öğrencilerin haftada 6 günlük öğretim planına göre bireysel ve grup olarak alacakları seçmeli ders yükü

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

12

12

Öğrencilerin haftada 6 günlük öğretime göre alacakları maksimum ders yükü

25

25

25

22

25

25

25

31

32

34

35

35

36

36

Öğrencilerin haftada 5 günlük öğretim planına göre bireysel ve grup olarak alacakları seçmeli ders yükü

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

Öğrencilerin haftada 5 günlük öğretime göre alacakları maksimum ders yükü

22

22

22

20

22

22

22

28

29

31

32

32

33

33

 

Sonuç: Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan RF’nun, tüm ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, çeşitli programlar oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Böylelikle bireyler ihtiyaç ve yeteneklerine göre eğitim alacaklar, ülke de bölgesel farklılıklar doğrultusunda eğitilmiş insanları ile kalkınmasını daha etkili ve hızlı olarak yapabilecek, sosyo-ekonomik açıdan geçiş sürecini daha etkin ve verimli biçimde gerçekleştirebilecektir. Kısaca RF, günümüzün bilgi ve iletişim toplumuna, işe eğitimden başlayarak ve eğitim yoluyla ulaşmayı hedeflemiştir. Bu durum, ülkemiz açısından da dikkate alınabilir. Merkezin hazırladığı ana plân yöresel ihtiyaçlar doğrultusunda hâlen uygulanmaya çalışılan“seçmeli ders” yöntemi ile imkânlar ölçüsünde çeşitlendirilebilir. Bireylerle ülke ihtiyaçları çakıştırılarak aynı potada eritilebilir. Bu da sonuçta, Avrupa Topluluğuna girme, bilgi çağını yakalayıp, herkese yayma çabası içinde olan ülkemiz açısından, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişme konusunda olumlu etkiler yapabilir.

KAYNAKÇA

Rusya Federasyonu Genel ve Meslekî Eğitim Kurumları Bakanlığı; Yönerge (Emir), 09.02.1998, No:322, Moskova, 1998.

Rusya Federasyonu Genel ve Meslekî EğitimKurumları Bakanlığı; Temel ve Genel Okulların Zorunlu Minimum Eğitim Programı İçerikleri, Moskova, 1998.

Zakon Ob Obrazovaniyi (Rusya Federasyonu Kanunu-Eğitim Hakkında) Moskova, 10 Haziran 11992, No:3266-1.