Millî Eğitim
Üç Aylık
Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
°
Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
°
Yayın Yönetmeni
Şadi KESKİN
Yayımlar Dairesi Başkan V.
°
Yazı İşleri Müdürü
Selâmi YALÇIN
Şube Müdürü
°
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Doç. Dr. Derya ÖRS
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL
°
Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN
(caslan@meb.gov.tr)
°
Redaksiyon-Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
°
İletişim
Celal ASLAN
(caslan@meb.gov.tr)

°
Grafik - Tasarım
Hakkı USLU

°
Dizgi
Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Reyhan İLKER
°
Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA
e-mail: med@meb.gov.tr
web: http://yayim@meb.gov.tr
Tel: (0312) 212 81 45 - 213 65 12
Fax: (0312) 212 81 48
°
İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Millî Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Millî Eğitim hakemli bir dergidir.
°
Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abone bedeli
20 YTL dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bahçekapı-İSTANBUL şubesindeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının 22/12/2005 tarih ve 6089sayılı oluru ile 5.000 adet basılmıştır.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4167
Süreli Yayınlar Dizisi: 206

İÇİNDEKİLER

 

 

editör (pdf)

 

EgitimFelsefesininYansimasi Olarak Ingiliz Ögrencilerinin TarihDersi Defterleri:Nicola ve Arkadaşlarinin Tarihsel Bilinçlerinin Oluşum
Sürecinden Kesitler

Yücel KABAPINAR • 8 (pdf)

Karikatürler ve Matematik
Ögretiminde Kullanımı

Işıkhan UGUREL-Sevgi MORALI • 32 (pdf)

Safahat’ta Edebiyata Ait Unsurlar
Üzerine Bir İnceleme

Abdullah SENGÜL • 47 (pdf)

Çoklu Zekâ Kurami Tabanlı Fen
Ögretiminde Asit Baz Konusu
Etkinlik Örnekleri

Ali Günay BALIM-
MeltemÖZAÇIKERDEM • 67 (pdf)

İlkögretim Okullarinda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasi ve Uygulamaya Etki Eden Unsurlar
Mehmet AKSÜT-Zeki AKTAS • 83 (pdf)

Okul Müdürlerinin İnsan Kaynaklari Yönetimi İşlevlerini Yerine
Getirebilme Yeterlikleri

CemalÇALIK-
Ekrem Tugrul SEHITOGLU • 94 (pdf)

Siirt İlinde Okul Öncesi Egitim Sorunlarinin Tespitine Yönelik Ögretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Ebru AKTANKEREM-
Dilfiruz CÖMERT • 112 (pdf)


Yabanci Dil Ögretimi ve Etik
EnginASLANARGUN-
Hilmi SÜNGÜ • 126 (pdf)

İlkögretim Okullarinda Sosyal Bilgiler Ögretimi Açısından Olması Gereken Donanim ve İnsan Kaynakları
Pelin İ
SKENDER-
Emine ALTUNAYSAM • 143 (pdf)

Yapılandırmacı Ögrenme Kuramına Uygun Geliştirilen Çalişma Yapraklarının Uygulama Sürecinin Degerlendirilmesi
Sengül ATASOY-
Ali Riza AKDENIZ • 157 (pdf)

İlkögretimÇagi 7-15 Ya? Grubu
Solyanlı (Solak) Çocukların
Resimlerinde Figürlerin Yönü ve Kompozisyon Düzeni

Enver YOLCU • 176 (pdf)

Trabzon’da HalkınKitap Sahibi Olma Düzeyi (1795-1846)
Abdullah SAYDAM • 187 (pdf)

İlkögretim Okul Yöneticilerinin
İlkögretim Denetçilerinin Kurum Denetiminde Gösterdikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşler

FatihTÖREMEN-
Metin HOZATLI • 202 (pdf)

Ürün Seçki Dosyaları Hakkındaki Ögrenci Görüşleri (Erzurum İli Örnegi)
Gürbüz OCAK • 217 (pdf)

Türkiye’de Sehir Asayiş Suçları: Dağılışı ve Başlıca Özellikleri
Ali YILMAZ-
Semra Günay ERGÜN • 230 (pdf)


FenBilgisi Egitiminde Laboratuvarda Karılaşılan Güçlüklerin Saptanması
Aysun KARACA-Safak ULUÇINAR-
Arzu CANSARAN • 250 (pdf)

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Degişme Kavramlarını
Anlama Düzeyleri ve Yanılgıları

Gökhan DEMIRCIOGLU-Haluk ÖZMEN- Hülya DEMIRCIOGLU • 260 (pdf)

Sınıf Ögretmenligi Programı Ögrencilerinin Cografi Kavramları Ögrenme Düzeyleri ve Ezbercilik
ilhanTURAN • 274 (pdf)

İki Roman, İki Bariş Bir Siyasi Olay:
Bir GünTek Başına ve İzmir’in İçinde Adli Romanlarda 27Mayıs ihtilali

TülinARSEVEN • 293 (pdf)

Serbest Zaman Egitimi ve Önemi
Yavuz Selim AGAOGLU-
M. YalçinTASMEKTEPLIGIL-
FarukALBAY-MetinBAYRAK-
Yakup PAKTAS • 313 (pdf)

FenBilgisi Ögretiminde Sosyal
Ögrenme Teorisine Dayalı Ögretim Etkinliklerinin Ögrencilerin Bilimsel Tutumlarına Olan Etkisinin incelenmesi

Murat DEMIRBAS-
Rahmi YAGBASAN • 320 (pdf)

IlkögretimÖgrencilerinin Türkçe
Dersine YönelikTutumlari:
Köycegiz Örneklemi

Sabahattin DENIZ-SibelTUNA • 339 (pdf)

 

 

 

© 2005 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
URL: http://yayim.meb.gov.tr
Yorum, öneri ve yazılarınız için;
E-Posta: med@meb.gov.tr