MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KÜLTÜR YAYINLARI


Millî Eğitim Bakanlığı, kitabı ve okumayı eğitimin destekleyici bir parçası değil asli unsuru olarak gören bir anlayışı ve bu anlayışa uygun politikayı yıllardır uygulamakta ve savunmaktadır. Bu sebeple Bakanlığımız, kitap yayıncılığında köklü ve zengin bir geleneğe sahiptir. Yayım hayatına 1856 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti adıyla başlayan Millî Eğitim Bakanlığı, okuyucu ile kitap arasında köprü olma görevini yeniden üstlenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği’nin 3 Ekim 2014 tarihinde kabulünden itibaren yeni bir anlayışla hem bazı eserlerin mükerrer baskıları yapılmakta hem de yeni eserler yayıma hazırlanmaktadır.

Bakanlığımız kitapları, önceki dönemlerde farklı diziler veya başlıklar hâlinde yayımlanmıştır. Cumhuriyetimizin ilanından günümüze 56 üst başlıkta yer alan yayınlarımızı yeni dönemde şu başlıklar altında toplamış bulunmaktayız:

 • Dünya Klasikleri Dizisi
 • Dünya Edebiyatı Dizisi
 • Türk Klasikleri Dizisi
 • Türk Edebiyatı Dizisi
 • Şark-İslam Klasikleri Dizisi
 • Çocuk Yayınları Dizisi
 • Eğitim Yayınları Dizisi
 • Düşünce Dizisi

Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı, milletimiz ve devletimiz için özel bir öneme sahiptir. “2023 Yayın Projesi” adı altında yayımlayacağımız kitaplar ile başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okuyucularımızla buluşmayı ve kültürümüze katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.


MASALLAR - Seçme MasallarEflâtun Cem Güney
Resimleyen: Osman Kehri
Çocuk Edebiyatı
446 sayfa
19 x 27 cm
1. baskı: 2009
2. baskı 2016
978-975-11-3981-8

“Bizim de bir masal dünyamız var, uçsuz bucaksız bir dünya bu! Keloğlan’ı da içine alır, Köroğlu’nu da; peri kızını da içine alır, dev anasını da; seni de içine alır, beni de... Gene de bir fındıkkabuğuna sığar, yedi dünyaya sığmaz. Hani, şu masal dünyasını bir dönüp dolanayım diye demir çarık demir asa yola düşseniz, dere tepe düz, altı ayla bir güz gitseniz, bir arpa boyu yol gidersiniz ancak!..”

Millî Eğitim Bakanlığı olarak Masal Babası Eflâtun Cem Güney’in masallarını öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, okurlarımızla tekrar buluşturduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Ninelerimizin, dedelerimiz anlattıkları masallara eşlik ediyor; kıymetli çizerimiz Osman Kehri’nin resimleriyle Kafdağı’na ulaşıyoruz.

“Öyle ya, masal deyip geçmeyin, kökleri vardır geçmişte, dayanır durur dağ gibi... Dalları var üstümüzde, yeşerir gider bağ gibi...”


ALTIN IŞIK - Seçme MasallarZiya Gökalp
Hazırlayan: Nuri Sağlam
Resimleyen: Osman Kehri
Çocuk Edebiyatı
50 sayfa
19 x 27 cm
1. baskı: 2006
2. baskı 2016
978-975-11-3277-2

Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan merhum Ziya Gökalp, edebiyatı bir eğitim aracı olarak görmüştür. Şiirlerini ve masallarını da bu düşünceyle kaleme almıştır.

 • Keloğlan
 • Tembel Ahmet
 • Kuğular
 • Nar Tanesi yahut Düzme Keloğlan
 • Pekmezci Anne
 • Ala Geyik

Ziya Gökalp bu masallarda çocuklara aile bilinci, büyüklere saygı, dayanışma, dürüstlük, kardeş sevgisi, yiğitlik, cesaret, yalan söylememek, kötülüklerden uzak durmak, zorluklar karşısında yılmadan çalışmak ve başarmak gibi daha birçok olumlu özellik kazandırmayı amaçlar.


Resimli Türk Edebiyâtı Târihi Cilt 1 - 2 Nihad Sâmi BanarlıCİLT 1
Türk Edebiyatı
634 sayfa
19 x 27 cm
1. baskı: 1971
12. baskı 2016
978-975-11-2341-1

CİLT 2
Türk Edebiyatı
735 sayfa
19 x 27 cm
1. baskı: 1971
12. baskı 2016
978-975-11-2341-4

“Yeryüzünde büyük sanat ve edebiyat hareketleri yaratmış milletler içinde edebiyat târîhi’nin tedkîki, geniş zaman isteyen ve zor olan, Türk Edebiyâtı Târîhi’dir: Ufak bir dikkatle, görülür ki birçok milletlerin edebiyatları, umumiyetle tek bir vatanda ve son beş altı asır içinde meydana gelmiştir. Eski edebiyatlardan Yunan, Lâtin, Arap ve Îran edebiyatları da ekseriya aynı vatanlarda eser vermiş, yahut büyük edebî faâliyetleri belirli bir zaman içinde yaşayıp son bulmuş edebiyatlardır.

Türk Edebiyâtı’nın ise, 27 asır sürmüş bir hayâtı bilinmektedir. Bu edebiyat, aynı zamanda, tek bir vatanda değil, başta, Kore’den Avrupa’ya kadar uzanan Ortaasya coğrafyası olmak üzere, Horasan, Îran, Hindistan, Âzerbaycan, Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi, Mısır, Sûriye, İrak v.b. gibi, coğrafyanın birçok bölgelerinde ayrı devletler kurmuş Türkler’in değişik vatanlarında işlenmiştir…”

Millî Eğitim Bakanlığı, edebiyatla ilgili her birey için başucu mahiyetindeki bu devasa eseri bir kez daha yayımlamaktan kıvanç duyar.


Eski Türk Edebiyatı Metinleri M. Orhan SoysalTürk Edebiyatı
815 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 2002
2. baskı 2016
978-975-11-1965-0

İslam Öncesi Türk Edebiyatı'ndan Divan Edebiyatı'nın son evresine kadar Türk Edebiyatı'nın en güzide örneklerinin derlenmesiyle oluşmuş bu kitap, edebiyata ilgi duyan herkes için bir baş ucu kaynağı niteliğindedir. Eserin yazarı Orhan Soysal, edebiyatımızın hem yazılı hem de sözlü metinlerinden en yaygın olanlarını tek tek ele almış; biçim ve anlam özellikleri bakımından detaylı bir şekilde incelemiştir.


Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler Hasan KavrukTürk Edebiyatı
232 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 1998
2. baskı 2016
978-975-11-0918-7

14. ve 19. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu sahasında yazılmış mensur hikâyeleri sınıflayan ve özelliklerini açıklayan bu eser, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mensur hikâyeler çeviri ve telif olmalarına göre kaynakları bakımından tasnif edilmiş; ikinci bölümde derleme, kaynaklarda geçmesine rağmen tam metnine ulaşılamayan ve kaynağı bulanamayan mensur hikâyeler ele alınmıştır.


Lutfiyye -Metin Tespiti-Sünbülzâde VehbîHazırlayan: Süreyya A. Beyzadeoğlu
Türk Edebiyatı
173 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 2004
2. baskı 2016
978-975-11-2359-6

1791’de Sünbülzâde Vehbî’nin oğluna din, ahlak, cemiyet hayatı, bilim, eğitim, kültür konularında öğüt vermek için yazdığı 1181 beyitlik mesnevisi, Eski Türk Edebiyatı'nın nadir temsillerindendir. Süreyya Beyzadeoğlu, bu yadigârın metin tespitini ve açıklamasını yaparak araştırmacılara ve okuyuculara sunmuştur.


Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Bibliyografyası II (1923-1993) Ferit Ragıp TuncorEğitim
636 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 1977
4. baskı 2016
978-975-11-4006-7

Maarif Vekâleti Arşiv Kütüphanesini kuran Ferit Ragıp Tuncor tarafından hazırlanan bu bibliyografya, 1923-1993 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı kültür ve ders kitaplarını içermektedir.

İlk önce 1977’de “Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Kataloğu 1923-1973” adıyla basılan bu kitabın üçüncü baskısına 1973’ten 1993’e kadarki yayımlar da Tuncor tarafından eklenmiştir. Elinizdeki eser, Bakanlığımızın Maarif'ten bugüne yayıncılık alanında gerçekleştirdiği büyük kültür hizmetlerini toplu olarak göstermesi bakımından önemli olmakla beraber araştırmacılar için de iyi bir başvuru kaynağıdır.


Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Bibliyografyası III (1993-2013) Çağrı GürelEğitim
165 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 2016
978-975-11-3979-5

Millî Eğitim Bakanlığının kültür hafızasını teşkil eden "Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Bibliyografyası II / 1923-1993" adlı eserin devamı niteliğindeki bu çalışma, Bakanlığımızın 1993-2013 yılları arasında yayımladığı kültür eserlerini ve süreli yayınları içermektedir. Çalışma, Merhum Ferit Ragıp Tuncor’un kitabına bir ek ve Bakanlığımızın arşivine katkı niteliğindedir.


Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi Alma BinghamMütercim: Dr. A. Ferhan Oğuzkan
Eğitim
105 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 1998
3. baskı 2016
978-975-11-1695-6

Dr. Alma Bingham, öğretmen ve öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için gerçek hayat problemleri üzerinde yaptığı ciddi araştırmaları bu kitapta toplamıştır. Çarpıcı ve gerçek örneklerle eğitimde problem çözmenin önemine ve öğretmenlerin bu konudaki sorumluluklara dair yazılan eser, problem çözmenin eğitici niteliğine başka bir boyut kazandırmaktadır.


Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Giriş Winfred KaminskiMütercim: Yılmaz Baş
Eğitim
163 sayfa
16 x 24 cm
1. baskı: 2009
2. baskı 2016
978-975-11-3259-8

Winfred Kaminski, eğitimciler ve sosyal pedagoglar için hazırladığı bu kitapta, çocuk ve gençlik edebiyatının malzemesini sınıflamaya çalışmıştır. Yazar başta Alman Edebiyatı olmak üzere dünya edebiyatlarından seçtiği zengin örneklerle resimli kitap, çocuk kitabı, gençlik kitabı, iyi çocuk ve gençlik edebiyatı hakkında bilgiler sunmaktadır.


Alice Harikalar Ülkesinde Lewis CarrollMütercim: Kısmet Burian
Dünya Klasikleri
111 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 1946
6. baskı 2016
978-975-11-0320-8

“Alice hayretle çakıltaşlarının yere düşer düşmez küçücük pastalar haline girdiğini farketti, bu aklına parlak bir fikir getirdi: ‘Bu pastalardan birini yersem muhakkak boyum gene değişecektir’ diye düşündü.. ‘Hem, artık daha fazla büyüyemiyeceğime göre beni her halde küçültür.’”

Lewis Carroll’ın 1865 yılında yazdığı, John Tenniel’ın resimlediği, Kısmet Burian’ın tercüme ettiği roman, okuyucuyu fantastik bir dünyaya davet eder. Bu dünyada okuyucu bazen Alice’in elinden tutarak, bazen peşinden koşarak düşler ülkesinde farklı maceralara sürüklenir. Aslında matematikçi olan yazar, bir dostunun kızını oyalamak için anlattığı hikâyelerden esinlenerek bu kitabı yazmıştır. Eser, dünya çocuk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu masal ülkesi, çocukları olduğu kadar yetişkinleri de kendi sihirli dünyasına çeker.


Bahçıvan TagoreMütercim: Orhan Burian
Dünya Klasikleri
63 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 2003
2. baskı 2016
978-975-11-2225-4

“Bütün ufak hadiselerin, heyecanların gelip geçtiği sahne -mabetlerin önünde kurulan pazarları, nehirde manda yıkayan çocukları, gölden testilerini dolduran kadınları ile- Hint’tir. Tagore’un şiirlerini Hintli yapan da bu yerli manzaradır. Bununla beraber o, Hintli duygularından ziyade insanlık duygularını canlandırmak yolunu bulmuş, böylece gerçekten büyük bir şair olmuştur.”

Hindistan'ın dünyaca ünlü sesi Rabindranath Tagore, 1913’te “Gora” adlı romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Tagore, diğer eserlerinde olduğu gibi şiirlerinde de “barış ve kardeşlik felsefesini” insanlığın gönlüne titiz bir ustalıkla işlemiştir.


Hermann'la Dorothea GoetheMütercim: Recai Bilgin
Dünya Klasikleri
90 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 1944
6. baskı 2016
978-975-11-3978-8

“Gün batarken ona, çabucak kaybolup gitmeden, bir kere daha bakan bir seyyah, nasıl biraz sonra onun hayalinin karanlık çalıların arasında ve kayaların kenarında dolaştığını ve kendisi gözlerini nereye çevirirse, bu hayalin de orada belirerek, karşısında o muhteşem renkleriyle titriye titriye parladığını görürse, Hermann da öylece o kızcağızın sevimli hayalinin, tatlı bir yürüyüşle gelip önünden geçtiğini ve buğday tarlalarına doğru giden dar yola saptığını, görür gibi oldu.”

Alman şiirinin romantik ustası Johann Wolfgang Von Goethe, asil ve yardımsever Hermann ile fakir göçmen kızı Dorothea’nın masum aşkı çerçevesinde XVIII. yüzyılın güncel olaylarını kaleme almıştır. Goethe, bu eserinde Homeros’un eposlarını andıran destansı bir anlatım kullanmıştır.

Mütercim Recai Bilgin, eseri Almancadan dilimize aktarırken Goethe’nin şiirsel anlatımını göz ardı etmemiştir.


Paganlar Ferenc HerczegMütercim: Sadrettin Karatay
Dünya Klasikleri
262 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 1945
3. baskı 2016
978-975-11-0296-0

“Ortalık ağarıyordu; Maros kıyıları sabahın boz renkli buğusiyle örtülmüştü. Bu sis perdesinin ardında, Peçenek bozkırında hırıltılı sesiyle bir dişi geyik böğürüyordu… Derken bir yel çıktı. Esinti gök kubbesinin eteklerini tutuşturdu ve ufuk, demir cürufunun alevleri gibi mavimsi kırmızı bir ışıkla yanmağa başladı.”

Kitabımızın yazarı Ferenc Herczeg, eserlerini 1890’larda yazmaya başlamış; hikâye, roman ve dramları ile en iyi edipler içinde yer almıştır. Öyle ki ülkesi Macaristan’da “poeta laureatus” yani “çelenkli şair” olarak anılmaktadır.

Paganlar; bozkırın, Peçeneklerin, eski Macarların, kilisenin ve paganların çatışmalarının anlatıldığı, etkileyici ve ilgi çekici tasvirlerin yapıldığı tarihî bir romandır.


Çin HikâyeleriMütercimler: Wolfram Eberhard - Hayrünnisa Boratav
Dünya Klasikleri
128 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 1944
5. baskı 2016
978-975-11-0135-8

“Nihayet yedinci ayın yedinci gün bayramı geldi. O gün bizim Bilgin bahçesinde avare oturuyordu. Erkek kadın hizmetçilerine evi süpürmelerini emretti, ‘hüner dileme’ oyununun oynamasına mahsus buhurdanlı ve üstü kavunlarla süslenmiş masaları hazırlattı. Bu sırada bir kuş uçup geldi, yere, gagasından bir parça kâğıt düşürdü.”

“Çin Hikâyeleri” pek çok hikâye külliyatından derlenen metinlerden oluşmaktadır. Hikâyeler, burjuva zümresinin üst tabakaları yani bilginler sınıfı için yazılmıştır. Eski Çin’de devlet imtihanlarını başarıyla kazanmış kişilere bilgin adı verilmektedir. Bilginler yani yüksek devlet memurları, aynı zamanda birçok hikâyenin de kahramanıdır.


Anton Çehov'dan Seçme HikâyelerHazırlayan: Şaban Özüdoğru
Dünya Klasikleri
192 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 2009
2. baskı 2016
978-975-11-3223-8

Tolstoy, Çehov için şöyle diyor: “O adam, eline geçmiş boyaları hiç düşünmeden gelişigüzel vuruyor sanırsınız. O boyalar arasında hiçbir ilgi kuramazsınız ama bir de uzaklaşıp baktığınız da şaşırıp kalırsınız. Önünüzde parlayan, bir daha unutamayacağınız bir resim vardır.”

Şüphesiz Çehov, içinden çıktığı Rus toplumunu ve dolayısıyla Rus insanını hikâyelerinde çok başarılı biçimde anlatmış bir yazardır. Bu yönüyle millî olduğu söylenebilir. Ancak onun asıl başarısı insani olanı, insana has evrenseli yakalayabilmesinden kaynaklanır.


Leylâ ile Mecnun NizamiMütercim: Ali Nihat Tarlan
Dünya Klasikleri
181 sayfa
13 x 19 cm
1. baskı: 1943
6. baskı 2016
978-975-11-0297-3

“… Bana aşkı terk et, herkesin hoşuna giderek yaşamanın yolu budur, diyorlar. Ben, gıdamı aşktan alıyorum. Aşkım ölürse, ben de ölürüm. Benim hamurum aşkla yoğurulmuştur. Kaderim aşktan başka bir şey olmasın. Aşkı duymıyan bir gönlü gam seli silip süpürsün. Yarabbi, Tanrılığının aşkına, ululuğunun kemali aşkına beni aşkta öyle bir mertebeye eriştir ki, ben ölsem dahi o yaşasın. Bana aşk çeşmesinden nur ver; bu sürmeyi gözümden uzak etme.”

Şark-İslam kültüründe Leylâ ile Mecnun'un ölümsüz aşkını kaleme alan ilk şair Genceli Nizami’dir. Firdevsi’den sonra en büyük mesnevi şairi sayılan Genceli Nizami, hem İran hem de Türk edebiyatında pek çok şairi ve düşünürü etkilemiş güçlü bir sanatkârdır.ÇOCUK KİTAPLARISıra No

ESER ADI

YAZAR ADI

1

Keloğlan İle Padişahın Kızı

Siyami YOZGAT

2

Deli Balta

Gürbüz AZAK

3

Ülkemi Seviyorum

Mustafa ECEVİT

4

Zeliş Banyoda

Üzeyir GÜNDÜZ
Resimleyen : Nuray ERTIĞRAK

5

Günaydın Zeliş

Üzeyir GÜNDÜZ
Resimleyen : Nuray ERTIĞRAK

6

Zeliş Yürüyor

Üzeyir GÜNDÜZ
Resimleyen : Nuray ERTIĞRAK

7

Zeliş Bir Yaşında

Üzeyir GÜNDÜZ
Resimleyen : Nuray ERTIĞRAK

8

Zeliş’e Kardeş Geliyor

Üzeyir GÜNDÜZ
Resimleyen : Nuray ERTIĞRAK

9

Zeliş Anaokulunda

Üzeyir GÜNDÜZ
Resimleyen : Nuray ERTIĞRAK

10

Şiirlerden Çizgilere

Mustafa Afşin GÜRLER

11

Çocuksu (Denemeler )

Mustafa TATÇI-Hakkı USLU

12

Halk Ozanları

Necdet KURU

13

Sevimli Ağaçkakan

Hüseyin YANGIN Resimleyen:Özlem AYVAZ

14

Çanakkale Gazileri

Hacı LÜY

15

Dostluğun Gücü

Tuba BENLİ
Resimleyen   : Hakkı USLU

16

Akıl Dolu Masallar

Cemalettin Etli KAVAKLIGİL

17

Acıyla Gelen Sevgi

Salim ÖZYÖN

18

Gök Kuşağı Hikâyeleri

Ahmet EFE

19

O İstedi

Salim ÖZYÖN

20

Kuşlar Ataya Gider

Vural KAYA

21

Takma Adı Gagalı

Ayfer Gürdal ÜNAL

22

Yaz Göçebeleri

Afet ILGAZ

23

Nasrettin Hoca Ve Karatepeli

Dr. Ali ATALAY/
M. Afşin GÜRLER

24

Arkadaşlık ve Sevgi Bağları

Fatma SADIK

25

Bilge Öküz

Cemallettin Etli-KAVAKLIGİL

26

Keloğlan Hekimbaşı

Cemallettin Etli-KAVAKLIGİL

27

Fazilet’in Günlüğü

Funda ÖZSOY ERDOĞAN

28

Karadeniz Kaptanı

Mahmut TUNABOYLU

29

Seke Seke Ben Geldim (Çocuk Oyunları)

Mehmet Zeki GÜNDÜZ

30

Huzurlu Orman

Hasan DEMİR

31

Altın Işık (Ziya GÖKALP)

M .Afşin GÜRLER-
Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

32

Türkülerden Seçmeler
İl İl Türkülerimiz

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ

33

Çehov’dan Seçmeler

Hazırlanan Eser:Anton Çehov’dan Seçme Hikâyeler

Haz: Şaban ÖZÜDOĞRU

34

Türk Manilerinden Seçmeler

Dr. Metin ÖZARSLAN

35

Dede Korkut Hikâyeleri

Hazırlanan Eser:  Dede Korkut Boyları           

Süleyman TEYEK  (7-9 yaş grubu için)

36

Mevlana’nın Mesnevi’sinden Seçmeler

Doç.Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (7-9 yaş grubu için)

37

Ömer Seyfettin’den Seçmeler

Hazırlanan Eser:
Ömer Seyfeddin’den Seçme Hikâyeler “Yalnız Efe”

Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL
Resim: M. Afşin GÜRLER

38

Ezop Masalları

Dr. Hasan Avni YÜKSEL

39

Lafonten’den Seçmeler

 

Dr. Hasan Avni YÜKSEL

40

Bahçıvan Amcanın Altınları

Hasan BALLIKTAŞ

41

Sihirli Elma

Hasan BALLIKTAŞ

42

Kalbimiz Çocuk Kalsa

Ayşe ORTAÇ

43

Dört Kanatlı Kelebek

Mustafa Ökkeş EVREN

44

Ömer Seyfettin’den Piyesler 1

 Abdulkadir HAYBER

45

Ömer Seyfettin’den Piyesler 2

 Abdulkadir HAYBER

46

Taşıtlar

Serpil URAL

47

Zamanlar

Serpil URAL

48

Şeker Masallar

Fatma TÜTÜNCÜOĞLU

49

Giysiler

Serpil URAL

50

Meslekler

Serpil URAL

51

Meyveler

Serpil URAL

52

Kurbi’ye Ne Oldu

Şerife ÖZÇELİK

53

Türk Bestekârları

Necdet KURU

54

Minyatür Sanatçıları

Necdet KURU

55

Yıldız Masalı

Mehmet Necati ÖNGAY
Haz.Yrd.Doç.Dr.Nuri SAĞLAM

56

Yaltacıkoğlu Yumsık

Süleyman TEYEK

57

Çanakkale (Güneşin Battığı Yer)

Mustafa Afşin GÜRLER

58

Gökkuşağı Gücü

Esin BAYRAKTAR

59

Küçük Saka

Şakir ÇETİN

60

Göz Kirası

Süleyman TEYEK

61

Sevilen Dinamik Oyunlar

Behçet DRAMER

62

Balın Hikâyesi

Güneş ÖZCAN

63

Pekmezin Hikâyesi

Güneş ÖZCAN

64

Yoğurdun Hikâyesi

Güneş ÖZCAN

65

Ekmeğin Hikâyesi

Güneş ÖZCAN

66

Tembelliğin Sonu

Hülya ÖZDEMİR
Hakkı USLU

67

Hacivat ve Karagöz Isı ve Sıcaklık Sohbetinde

M.Şahin BÜLBÜLEĞİTİM KİTAPLARIS.NO

ESERİN ADI

YAZARI

1

Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Giriş (Edebi Fantezi ve Toplumsal Gerçeklik )

Almancadan tercüme eden: Yılmaz BAŞ

2

Sabahattin Kudret Aksal Hayatı ve Şiir Sanatı

Dr. Arif YILMAZ

3

Kaygusuz Abdal Divanı

 

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

4

Samet AĞAOĞLU, Hayatı, Hikayeleri ve Hatıraları Üzerinde Bir Araştırma

Ertan ÖRGEN

5

Adalet Ağaoğlu’nun Hayatı, Roman ve Hikayeleri Üzerine Bir Araştırma

Seyit Battal UĞURLU

6

Şiir ve Tarih / Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Tarih Duygusu

Dr. A.Mecit CANATAK

7

Orhan Kemal’in Romanlarında Yapı ve İzlek

Dr. Ülkü ELİUZ

8

Kâmî Divanı (Edirneli Efendi) Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanı’nın Tenkitli Metni

Doç.Dr.Ali YILDIRIM

9

Aşık Şeref Taşlıova, Hayatı, Bibliyografyası, Şiirleri, Karşılaşmaları

Dr.M.Mete TAŞLIOVA

10

1921 Maarif Kongresi

Zeki SARIHAN

11

Reşat Enis Aygen Hayatı ve Eserleri

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK

12

Hannah Arend’te Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımı ve Modern Çağda Toplumsal Alan

Dr. Zafer YILMAZ

13

Başlangıçtan Günümüze Türk Kültüründe Çocuğun Yeri ve Çocuk Bayramı

Ramazan Seyfi YURDAKUL

14

Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi (Tanzimattan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar (1839-1928)

Namık Kemal ŞAHBAZ

15

Mesneviden Seçmeler

Doç. Dr. Derya ÖRS

16

M. Kemal Atatürk Nutuk-1 (100 Eser)

Birol EMİL

17

M. Kemal Atatürk Nutuk-2 (100 Eser)

Birol EMİL

18

Seke Seke Ben Geldim (Çocuk Oyunları)

Mehmet Zeki GÜNDÜZ

19

Karadeniz Kaptanı

Mahmut TUNABOYLU

20

Fazilet’in Günlüğü

Funda ÖZSOY ERDOĞAN

21

Altın Işık (Ziya GÖKALP)

M .Afşin GÜRLER-
Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

22

Keloğlan Hekimbaşı

Cemallettin Etli-KAVAKLIGİL

23

Bilge Öküz

Cemallettin Etli-KAVAKLIGİL

24

Arkadaşlık ve Sevgi Bağları

Fatma SADIK

25

Ahmet Yesevi

Remzi ÖZÇELİK

26

Ahi Evran

Remzi ÖZÇELİK

27

Melih Cevdet Anday’ın Şiir (Ç)evreni

Yard. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ

28

Necati Cumalı ve Şiiri

Prof. Dr. Songül TAŞ

29

Necati Cumalı’nın Hayatı, Hikâye ve Romanları

Dr. Serap AKCAOĞLU SAYDIM

30

Etik Dizisi/Yaratıcılık ve Hezarifen Ahmet Çelebi

Prof. Dr. Canan ÖZGEN ve öğrencileri

31

Etik Dizisi/Sevgi ve Yunus Emre

Prof. Dr. Canan ÖZGEN ve öğrencileri

32

Etik Dizisi/Öğrenme ve Marie Curie

Prof. Dr. Canan ÖZGEN ve öğrencileri

33

Etik Dizisi/Dürüstlük ve Konfüçyüs

Prof. Dr. Canan ÖZGEN ve öğrencileri

34

Etik Dizisi/Kendine Güven ve ve Mimar Sinan

Prof. Dr. Canan ÖZGEN ve öğrencileri

35

Etik Dizisi/Meraklılık ve Evliya Çelebi

Prof. Dr. Canan ÖZGEN ve öğrencileri

36

Sait Faik Abasıyanık’ın Öykülerinde Kurgu ve Anlatım Teknikleri

Celal ASLAN

37

Necmettin Halil ONAN

Abdülkadir HAYBER