Personel ve İletişim Bilgileri :

Atatürk Eğitim Müzesi

Personel Görevi Telefon
Erdoğan KAYMAZ Şube Müdürü 0 312 - 413 36 44
Hızır İNAN Öğretmen 0 312 - 413 36 50
Hikmet AZER Öğretmen 0 312 - 413 36 50
Gül ARSLAN Öğretmen 0 312 - 413 36 42
Nurperi AYENGİN Öğretmen 0 312 - 413 36 50
Münevver ARSLAN Öğretmen 0 312 - 413 36 42

Ankara 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi

Personel Görevi Telefon
Saadetin TOPÇU Şube Müdürü v. 0 312 - 232 04 24
A.Erhan ALTUNOK Şef 0 312 - 232 04 24
Pınar TOPKAYA Öğretmen 0 312 - 232 04 24

Görevleri :

 • Şubesi ile ilgili yıllık iş plânını en geç 15 ocak tarihine kadar bir takvime bağlayarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vermek.
 • Müzelerin kuruluşu ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.
 • Müzelerde ihtiyaç duyulan nicelik ve niteliklerdeki kadroları tespit edip, kadro tahsis için çalışmalar yapmak.
 • Müzelerin, belirlenen görevlerinin mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için, ülke genelinde eğitim müzeleri ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), diğer resmi ve özel müzeler ve benzeri kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
 • Müzelerin personelinin niteliklerinin artırılması için; hizmet içi eğitim düzenlemek, yurtiçi ve yurt dışı seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmalarını sağlamak.
 • Müzelerde görevli personel için öngörülen; takdir, teşekkür, aylıkla ödüllendirme gibi işlemleri yürütmek, personelin gerektiğinde inceleme ve soruşturma ile ilgili işlerini takip etmek.
 • Müzelerin, hizmetlerinin mevzuatına uygun bir şekilde yürütebilmesi için; bina durumuna göre donatım ihtiyaçları ile günün teknolojisine göre gerekli olan makine, teçhizat, belge - bilgi yönetimi ve bilişim teknolojisi, güvenlikle ilgili donanımlarını sağlamak için teklifte bulunmak.
 • Bakanlık merkez müzesinde araştırma yapacaklara izin verilmesini sağlamak.
 • İlgili şubelerle işbirliği yaparak müzelerin cari ve yatırım bütçe tekliflerini hazırlamak, serbest bırakılma durumuna göre cari ödeneklerini göndermek.
 • Müzelerin kuruluş işleyiş ve denetimlerini koordine etmek.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince müzelerde bulunan taşınırların yılsonu sayımlarının yaptırılmasını sağlamak.
 • Konusu ile ilgili yapılmış ve yapılabilecek hizmetlere ait programları ve istatistiksel verilerin hazırlanarak ilgili şubeye verilmesini sağlamak.
 • Şubesi ile ilgili iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmak.
 • Başkanlıkça verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.