Page 4 - E- Bülten
P. 4

DHGM E-Bülten                                     01-15 Kasım 2022
                                   ŞEYHÜLİSLÂM                                   YAHYÂ DİVÂNI                            Şeyhül slâm Yahyâ D vânı

       17. yüzyılın sanat ve l m dünyasında öneml b r yere sah p olan
       Zeker ya-zâde Şeyhül slâm Yahyâ Efend , gazel sahasında klâs k
       Türk edeb yatımızın başta gelen şa rler ndend r. Sade, sam m
       ve r ndâne gazeller yle devr nde kazandığı haklı şöhret sonrak
       yüzyıllarda da devam etm şt r.
                                      Prof. Dr. Hasan Kavruk ŞEYHÜLİSLÂM

                            Prof. Dr. Hasan Kavruk

   Her kişi nakd-i cânını âmâde eylesün
   Yârân-ı `aşk sohbetimüz `ârifânedür
   (Şeyhülislâm Yahyâ Divânı, sayfa 111)
                                             Tanıtım ve satış için
                                            “mebyayinlari.meb.gov.tr”
                                            “kultureserleri.meb.gov.tr”
   Şeyhülislâm Yahya Efendi, sadece 17. yüzyılın değil tüm klasik edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri kabul edilir.
   Rindâne ve âşıkane gazelleri ile gerek devrinde gerekse sonraki dönemlerde kendisinden övgü ile bahsedilmiştir. Bunlarla birlikte siyasi
   dehası ve dürüst kişiliği ile çevresinden saygı ve sevgi gören Yahya Efendi'nin bir bilim insanı olarak da şöhreti kabul edilmiştir. Şeyhülislâm
   Yahyâ Efendi Divânı'nın tenkitli metni hazırlanırken önce yurt içi ve yurt dışı nüshaları tespit edilmiş, karşılaştırmada beş nüsha kullanılmıştır.
   Ayrıca on beş nüshanın muhteva taraması da yapılarak ilk beş metinde olmayan şiirler çalışmaya eklenmiştir.
   “Şeyhülislâm Yahyâ Divânı” MEB Kültür Yayınlarında…

                                       Şeyhülislâm Yahyâ Divânı
                                       Dizisi: Türk Edebiyatı
                                       ISBN: 978-975-11-2088-5
                                       En:16
                                       Boy:24
                                       Sayfa Sayısı:552
                                       Yazar: Prof. Dr. Hasan KAVRUK


                             -3-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Twtter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9