Page 10 - E- Bülten
P. 10

DHGM E-Bülten                                     16-31 Ekim 2022
                                    MÜZEDEN


                                 75.   Yıl   Cumhur yet      Eğ t m

                             Müzem zde serg lenen “Kurbağanın

                             Evr mler n gösteren Fanus” Ankara

                             Atatürk L ses tarafından 1998 yılında

                             Müzem ze bağı lanmı tır.
                             Kurbağaların ya am döngüsü; yumurta

                             dönem , larva dönem ve yet k nl k

                             dönem olarak 3 a amadan olu makta

                             olup,    Amf b     (Değ ken      sıcaklı

                             (ekzoterm k) hayvanlar. Ya amlarının

                             b r kısmını karada b r kısmını suda

                             geç rd kler  ç n " k ya ayı lı" sm n

                             almı lardır.) sınıfına mensup olan

                             canlılardır. Bu nedenle kurbağaların

                             yavru haller  le yet k nl k haller

                             b rb r nden tamamen farklıdır.
                             Kurbağalar      önce    su    çer s nde

                             yumurtadan       çıkarlar. Yumurtadan

                             çıkan kurbağa yavruları ba kala ım

                             geç rmeden önce suda ya ayab lme

                             özell kler ne sah p olup tıpkı balık g b

                             solungaçları ve yüzgeçler bulunur.

                             Ba kala ım       evreler ne     geçt kçe

                             kurbağanın yapısı değ  r ve karada

                             ya amaya uygun b r canlı hal ne gel r.                              -9-
   https://dhgm.meb.gov.tr/                                  Tw tter: meb_dhgm
   5   6   7   8   9   10   11