MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
KIŞ 2005
Sayı:165
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yayın Yönetmeni-Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
 
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kayahan ÖZGÜL

Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN

Dinçer EŞİTGİN
Turgut BAĞRIAÇIK

Redaksiyon/Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
Turgut BAĞRIAÇIK

İngilizce Danışmanı
Dr. Sıtkı YILDIZ

Haberleşme
Çetin ELMAS
Turgut BAĞRIAÇIK

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Dizgi
Devlet Kitapları Müdürlüğü


Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://yayim.meb.gov.tr
Tel:(0 312) 212 81 45-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 81 48

  İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları

Derginin yıllık abonelik bedeli
20 YTL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 4006
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:191

İÇİNDEKİLER
 
Editör

Ders Kitapları Konusu ve İlköğretimde Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi / Mustafa BAYRAKCI
 
Türk Edebiyatında Deneme / Nurullah ÇETİN
 
Meslekî Teknik Öğretimde Sınavsız Geçiş Uygulamaları / Rıfkı HENDEN-Abdulkadir TUNÇ
 
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi İle İlgili Anlama Düzeyi ve Kavram Yanılgıları / Durmuş EKİZ-Yavuz AKBAŞ
 
Meslekî Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Dersleri ile Öğretmenlik Uygulaması Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Halide SARIOĞLU-Melda ÖZDEMİR-Fatma YETİM
 
İlköğretim 5. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi / Necmi EŞGİ
 
Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği / Seher TEKİN-Alipaşa AYAS
 
İlköğretim Okulları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi İçerik Standartlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Bazı Değişkenler Açısından Yeterlilik Düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum Örneği) / Gürbüz OCAK-H. Ömer BEYDOĞAN
 
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Fen Bilgisi Laboratuvarlarının Kullanımı Üzerindeki Etkileri / Hakan Şevki AYVACI-Mehmet KÜÇÜK
 
Denizli İlindeki İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarının Çevresiyle Bütünleşebilme Düzeyleri / Fatma ÖZMEN-Hasan HARKTI
 
Ana Sınıflarında Resim Etkinliğinin Denetimi / Emine BAYRAM TOPDAL
 
Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri
 
 

 

Line
Line