MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 149

Ocak, Şubat, Mart 2001


Geleceğimizin Teminatı Dilimizdir

 

 

Dr. Bekir TURGUT

Yayımlar Dairesi Başkanı

İnsanlığın medeniyet seviyesi ne olursa olsun insanın varolduğu günden beri eğitim hep olagelmiş ve bundan sonra da olacaktır. Zira eğitim insanoğlunun fıtratında taşıdığı öğrenme isteğinden kaynaklanan ve yaşadığı zamana ve içinde bulunduğu topluma ve çevreye uyum sağlamak ihtiyacından doğan bir olgudur.

Dolayısıyla eğitim kavramı toplumsal açıdan insanın varoluşuyla, birey açısından da kişinin doğumu ile başlayan ve devamlılık gerektiren bir süreçtir. Fatma Varış'ın da ifade ettiği gibi eğitim, bireye bilgi ve beceri kazandırmanın yanısıra, toplumun hayatını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, varolan değerlerin dağılmasını önlemek, yeni değerlerle, insanların yaşama şekillerini, kültürünü bağdaştırmak sorumluluğunu taşır.

Şunu da unutmamak gerekir ki eğitim, insanın kişiliği ve mutluluğu ile birlikte toplumun qeleceği ve güvenliğiyle doğrudan ilgili, görevli ve sorumludur. Çünkü tarihî tecrübeler göstermiştir ki, tarihte eğitimli insan-gücüne sahip bireylerden meydana gelen toplumlar başarılı olmuş, tespit ettikleri ve ürettikleri politikalar doğrultusunda, siyasette, sanatta, kültürde ve teknolojide yaşadıkları çağın en ileri toplumları olarak tarihe geçmişlerdir.

Bu tarihî geçmişin doğal bir sonucudur ki, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze dek uzanan süre içinde eğitime büyük önem vermek suretiyle çağdaş uygarlığın önemli bir unsuru olmak çabası içinde olmuş-tur. Yine bu tarihî birikim ve milletçe gösterdiğimiz olağanüstü çabanın sonucu olarak eğitim, çağımızın ve ülkemizin yükselen değeri olarak ortaya çıkmış, bilgi toplumu olarak nitelendirdiğimiz çağımızda, dünyamız âdeta küçük bir köy hâline dönüşmüştür. Artık günümüz insanı dünyanın büyüklüğüne inanmıyor, bilgisayar ağları sayesinde dünyanın diğer ucundaki kullanıcı ile sohbet edebiliyor, üretilen yeni fikirleri bilgisayarına aktarabiliyor, alış veriş edebiliyor, dünyanın en önemli üniversitelerin kütüphanelerinde ihtiyaç duydu^u bir ki-tabın olup olmadığına bakabiliyor ve daha bir çok şey...

İnsanlık teknolojinin kendisine sunduğu bütün bu nimetlerden ve maddi refahtan memnun olmakla birlikte, bu gidişatın sonucundan çok emin işte görünmüyor. Dolayısıyla hayatın her safhasında etkileri görülen teknolojinin en iyi şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğine inanıyor, teknolojiyi yönetemeyenleri teknolojinin yöneteceğinden endişe ediyor.

Bu bağlamda üzerinde önemle duracağımız konuların başında millî birlik ve beraberliğimizin teminatı olan ulusal değerlerimizin korunması başta gelmektedir. Paul Kenedy'nin de ifade ettiği gibi; "Eğitim, dünyamızın neden değiştiğinin, başka kültürlerden gelen insanların bu değişmeler karşısında neler hissettiğinin, hepimizin paylaştığı -ya da kültürleri, sınıfları ve ulusları bölen- değerlerin bütün kapsamıyla kavranması da demektir."

Güzel Türkçemiz milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olarak görülmeli, geleceğimizin temsilcisi olan gençlerimize ve çocuklarımıza en iyi biçimde öğretilmelidir. Büyük Atatürk "Ülkemizin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır." derken eğitim etkinliklerimizde üzerinde önemle durmamız gereken bir gerçeği anlatmıyor mu?

 

 

İçindekiler...

o        Geleceğimizin Teminatı Dilimizdir

o        Mustafa Necati’nin Türk Eğitiminin Gelişimine Katkıları

o        Atatürkçü Düşüncede Eğitim Sistemi ve Boyutları

o        Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Meslekî Gelişimleriyle İlgili Görüşleri,Beklentileri ve Önerileri

o        İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma

o        Eylem Boyutuyla İlkokuma-Yazma ve Ezberleme

o        Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi

o        Lise Öğrencilerinin Işık Hakkındaki Yanlış Kavramları

o        Avrupa Birliği Eğitim Programları “Sokrates Programı”

o        Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması

o        Sanat Eğitiminde Yaratıcılık

o        Cumhuriyetin Kuruluşundan Plânlı Döneme Kadar Eğitimin Finansmanı:1923-1960

o        Yazım Esasları

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

[ yukarı ]

Arşiv