MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 149

Ocak, Şubat, Mart 2001


Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması*

 

 

Yrd.Doç.Dr. Yücel GELİŞLİ (**)

 

KURULUŞ VE TARİHÇE

Türkiye’de öğretmen yetiştirme ile ilgili ilk uygulama Fatih Sultan Mehmet’in sıbyan mektebi öğretmeni olacaklar için medreselerde ayrı bir program uygulamasına kadar gider . Ancak bu ilgi daha sonra devam etmemiş, Tanzimat dönemine kadar öğretmen yetiştirmede hiçbir gelişme olmamıştır. 1848 yılında ilk Darülmuallimin kurulmuş, yönetmeliği de yayınlanarak öğretmen yetiştirmede önemli adım atılmıştır. (1)

1959 yılına kadar lise ve dengi okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan tek okul İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’dur. Türkiye’deki hızlı nüfus artışı nedeniyle, hızla sayıları artan ve yenilerinin açılması planlanan liselerin öğretmen ihtiyacını karşılamak için çeşitli tedbirler düşünülmüştür.(2) I, III ve IV. Maarif Şura’larında hazırlanan öğretmen yetiştirme ile ilgili raporlarda, ortaöğretimin öğretmen ihtiyacı için İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun geliştirilmesi ve yeni bir modelle Ankara’da ikinci Yüksek Öğretmen Okulu’nun açılması istenmiştir.(3)

Kodamanoğlu;(4) Ankara’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun kuruluşu ile ilgili olarak;

 “1959 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyesi iken ortaöğretime öğretmen yetiştirme konusunda yeni bir görüş önerdim; İlköğretmen Okullarındaki; fakir, ancak başarılı çocuklar arasından öğrenci seçelim, bu çocukların eğitimlerinin devam etmesi, yükseköğretime geçişteki sosyal dengesizliği ortadan kaldıracak politikadır. Bu kaynağa yönelmedeki diğer sebep de Fen Fakültesi mezunlarının mühendisliğe yönelme arzularıdır; bu durum öğretmen açığını da giderek artırmaktadır. Böylece hem oluşturulacak yeni okula öğrenci kaynağı teşkil ettirilecek hem de maddî imkânlardan yoksun öğrencilere üniversite eğitimi sağlanmış olacaktır.

Okulun branş eğitiminin üniversite düzeyinde olsun ve üniversitelerde verilsin, meslek dersleri eğitimi de Yüksek Öğretmen Okulu’nda verilsin, şeklindeki düşüncelerimi Millî Eğitim Bakanı’na ilettim, o da kabul etti ve hazırlıklara başlandığını”söylemektedir.

Muhalif görüşlere rağmen Adnan Menderes hükümeti, 1959 yılında lise ve dengi okulların öğretmen ihtiyacı sorununu çözmek için farklı bir Yüksek Öğretmen Okulu modeli geliştirmiştir. Bu çözüm yolu Kodamanoğlu’nun belirttiği gibi öğrencilerini İlköğretmen Okullarından seçecek olan yatılı bir Yüksek Öğretmen Okulu’nu Ankara’da açmak fikridir.

Bütün bu korkular, duraksamalar ve direnmeler başta zamanın Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri olmak üzere bakanlık yetkililerini yıldırmamış, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu muhalefetin gazetelerde “ bir seçim okulu daha açıldı” şeklindeki aleyhte propagandalarına rağmen, (5) Talim Terbiye Kurulu’nun 3.7.1959 tarih ve 209 sayılı kararı ile kurulmuş; kuruluş kararı 13 Temmuz 1959 tarihli Tebliğler dergisinde yayımlanmıştır. (6)

 

Okulun kuruluş gerekçesi olarak kuruluş kararında; 

Halkımızın ısrarlı ve şükrana değer istekleri ve sosyal zaruretler çerçevesinde çeşitli eğitim kurumlarımızın son yıllarda süratle arttığı görülmekte ve bu artışın önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Daha şimdiden liselerimizin ve bunlara paralel ortaöğretim kurumlarında gerek sayı gerekse nitelik bakımından öğretmen ihtiyacı had safhaya gelmiş ve eğitimimizin bazı kurumlarda tatminkar olmaktan kısmen uzaklaşmaları(7) gerekçe olarak gösterilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun kuruluş kararını  yayımlanmasının hemen ardından Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 13 Temmuz 1959 tarihinde açılmış, 1 Ağustos 1959 yılında öğretime başlamıştır.(8) Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, 12 Ağustos 1959 tarihinde Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun açılışını yapmıştır. Açılış töreninde yaptığı konuşmada “ Türk Milleti’nin isteği doğrultusunda kifayetli, sağlam ve yeteri kadar öğretmenin” yetiştirileceğini ifade etmiştir.(9)

Okulun kurucu müdürü Hasan Erk;(10) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun açılması kararının, 1958-1959 ders yılı sonunda alındığı için uygulamanın ancak, 1959-1960 öğretim yılında gerçekleştiğini; zaman kazanmak için yeni bir kararla 10 Ağustos 1959 ile 5 Ekim 1959 tarihleri arasında Ankara’da o yıl İlköğretmen Okullarından çok iyi derece ile mezun olan öğrenciler için bir kurs açılması, bu kursta öğrencilerin devlet lise bitirme imtihanına hazırlanması, kazanmaları halinde ise A.Ü. Fen Fakültesi’nde öğrenimlerine devam etmesinin uygun görüldüğünü ifade etmektedir.(11) Okulun açılması ile ilgili olarak Erk; (12)

 “O tarihlerde görevim bakanlık müfettişliği idi, 11 Temmuz 1959 tarih ve 4228 tarihli bakanlık emri ile, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda açılacak olan lise tamamlama kursunun ve okulun kurucu müdürlüğüne tayin oldum; 13 Temmuz 1959’da Ankara’ya geldiğimde kendim dışında okula başka bir atama yapılmadığını, idare kadrosunun ilerde tamamlanacağını öğrendim; Kurs için Atatürk Lisesi’nin bir bölümü daha doğrusu bodrum katı ile ikinci katında birbirine dik iki koridordan birindeki odalar tahsis edilmişti, bakanlık proje hazırlayarak tahsis edilen yer amaca uygun hale getirildi; bodrum katı kısa zamanda yemekhane, ikinci kat koridorundaki bir kısım duvarlar yıkılarak yatakhane ve dershane yapıldı, işlerin planlandığı gibi çabuk bitirilmesi için her türlü imkân ve ödenek okul emrine verilmiş, bir taraftan derslikler, yatakhane ve mutfaklar için lüzumlu araç ve gereç sipariş edilmiş, bir taraftan da öğretmen kadrosu ve kursta takip edilecek müfredat tespit edildiğini” belirtmektedir

Okulun ilk müdür yardımcısı Cevdet Ekemen’de okulun kuruluşu hakkında 16 Mart Gazetesi’nde bir öğrenciyle yaptığı görüşmede;(13)

“Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra hemen ele alınan konulardan birisi de liseler ve dengi okullar için öğretmen yetiştirme sorunu idi. Dönemin Genel Müdürü Osman Bener bu konuda çeşitli araştırmalar yapmak üzere beni görevlendirmişti. Konu bakanlık katında görüşülmekte idi. 1959 yılı Temmuz başında yaz iznimi tamamlamadan bakanlığın çağrısı üzerini Ankara’ya döndüm, Genel Müdür Osman Bener beni kabul etti, hemen Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Hikmet İlaydın’ın odasına indik, orada bakanlık müfettişlerinden Hasan Erk’te bulunuyordu, Osman Bener beni onlara göstererek şöyle tanıttı, işte okulun yeni müdür yardımcısı Cevdet Ekemen, Hasan Erk’i göstererek işte okulun müdürü dedi. Ben şaşırmıştım, okul nerede açılmıştı, bu iş ne çabuk bitmişti, diye düşünüyordum. Hasan Erk beyle bakanlıktan çıktığımız zaman şöyle düşünüyorduk, şimdilik ilk işimiz uygun bina bulmak ve kiralamaktı. Çeşitli araştırmalardan sonra Atatürk Lisesi’nin bir kısmının Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna tahsis edilmesini sağladıklarını belirtmektedir.”

Okulun öğretime başlamasında, bina araç ve gereç temininde, ilk öğrencilerin seçilmesinde, kurucu müdür Hasan Erk, müdür başyardımcısı Cevdet Ekemen ve müdür yardımcısı Nusret Güvenç’in önemli katkısı olmuştur

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu için kampüs şeklinde yapılanma düşünülmüş bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri ile okulun yapımı için protokol imzalanarak kredi desteği sağlanmıştır.(14) Okula verilmek istenen modelle ilgili olumsuz düşünceler okulun yeni binalarının yapımına başlayınca da devam etmiştir. Özellikle Gazi Eğitim Enstitüsü öğretim elemanları okul aleyhinde görüş belirtmişler, Yüksek Öğretmen Okulu modelini tasvip etmemişler, Amerikalı uzmanları kendi modelleri için  ikna etmeye çalışmışlardır. Bu çerçevede Amerikalı uzmanlar kendi önerdikleri modelin olması için;  okulu ziyaret etmişler sonuç alamayınca; Millî Eğitim Bakanı’nı binalar için yapılacak yardımları kesmekle tehdit etmişler ancak başarılı olamamışlardır. Millî Eğitim Bakanı bu olayla ilgili olarak, “Amerika’lılar Türkiye’yi Amerika’nın müstemlekesi mi sanıyorlar, ben Türkiye Cumhuriyetinin bakanıyım, okulun nasıl olacağını ben tayin ederim” (15) şeklindeki ifadesi ile tepkisini dile getirmiştir.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 1972 yılına kadar geçici yönetmelikler ve okulun kuruluş kararında belirlenen ilkelere göre öğretim faaliyetini sürdürmüştür. Okul müdürlüğü tarafından İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu için hazırlanan 1955 tarihli Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliğinin, öğrenci kayıt kabul şartları dışında aynen uygulanması bakanlıktan istenmiştir.(16) Bakanlık okulun bu isteğini olumlu karşılamış, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliğinin uygulanabileceği belirtilmiştir.(17)

1966-67 öğretim yılında okul Beşevler semtindeki yeni binalara taşınmış; taşınmadan dolayı üç aylık gecikme ile 26 Aralık 1966 tarihinde yeni binalarında öğretime başlayabilmiştir. Bu gecikme; hazırlık sınıflarında haftalık ders saatlerinde yapılan artırma, sömestr tatili yapmadan öğretimi daha uzun tutarak telafi edilmiştir.(18)

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu modeli tüm tartışmalara rağmen 1972 yılına kadar korunmuş; 1972 yılında çıkarılan Yüksek Öğretmen Okulları Yönetmeliği ve 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel kanunuyla önemli değişmelerle karşı karşıya kalmıştır.

1972 yılında çıkarılan Yüksek Öğretmen Okulları Yönetmeliği’ne göre okula; üniversitelerde okuyan öğrenciler arasından burslu öğrenci alınabileceği hükmü getirilmiştir.(19) 1973’te yayımlanan 1739 (20) sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun İlköğretimi sekiz yıla çıkarma ve buna uygun öğretmen yetiştirme isteği öğretmen yetiştirme sisteminde önemli değişikliklere sebep olmuştur. Kanunun uygulamasında öncelikle öğretmen yetiştirmeye yüksek öğrenim şartı getirilmiş, İlköğretmen Okulları kapatılarak Öğretmen Liselerine dönüştürülmüştür. Bu uygulama ile “Yüksek Öğretmen Okulu” bünyelerindeki “Hazırlık Sınıfları” işlevlerini yitirmiştir. Bu gerekçe ile 1974-1975 öğretim yılından başlayarak “Yüksek Öğretmen Okulu” bünyelerindeki “Hazırlık Sınıfları” uygulamasına son verilmiştir.(21)  Böylece Yüksek Öğretmen Okullarının hazırlık sınıflarının İlköğretmen Okullarından özenle seçilen öğrenci kaynağı kurumuş;(22) 10.9.1973 tarih ve 19475 sayılı Millî Eğitim Bakanlık emri ile hazırlık sınıfları İlköğretmen Okulu son sınıflarına dönüştürülmüştür.  1975 yılından itibaren hazırlık sınıflarının kapanması sonucu, farklı alanlarda okuyan nitelikli gençlerin Yüksek Öğretmen Okuluna çekilerek öğretmen olarak yetiştirilmesi amacıyla, üniversite imtihanını kazanmış lise mezunları arasından;  açılan sınavlarla öğrenci alınmaya başlanmıştır.(23)

Kaya’ya göre; (24) 1970’li yıllardan sonra bakanlık felsefe değiştirmiş ve Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerini üniversite giriş sınavları ile almaya başlamıştır. Bunun anlamı Yüksek Öğretmen Okulunun kapılarını diğer fakültelere giremeyen lise mezunlarına açmak ve yetenekli ilkokul öğretmenlerinin ileri eğitim olanaklarını sınırlamaktır. Bakanlığın bu uygulaması nedeniyle Yüksek Öğretmen Okulu öğrenci sayısında düşme başlamıştır.

Yüksek Öğretmen Okulu için arayışlar devam etmiş Fen Bilimleri ağırlıklı Deneme Yüksek Öğretmen Okulu uygulaması başlatılmıştır. Deneme Yüksek Öğretmen Okulu; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde 1974- 1975 öğretim yılında açılmış, bu okulun öğretim elemanı ihtiyacı 22.8.1974 tarih ve 21487 sayılı bakanlık onayı ile  Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun hazırlık sınıflarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden karşılanmıştır. Ancak bu okul bir yıl denenmiş ve sonra da  kapanmıştır.

ANKARA YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU’NUN AMACI

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ortaöğretim kurumlarına,  kültür dersleri  öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Okulun amaçları kuruluş kararında; (25)

a. Liselerimize ve bunlara paralel ortaöğretim müesseselerimize yeter sayıda ve yüksek nitelikte öğretmenler yetiştirmek,

b. İlköğretmen Okullarımızın üstün başarılı öğrencilerine üniversiter tahsilin yolunu açmak ve böylelikle bu okullardaki öğrencilerin gayretlerini ve verimlerini artırmak,

c. Sonuç olarak İlköğretmen Okullarımızın ve İlköğretim kurumlarımızın uzman öğretmenlerle takviyesi suretiyle umumi Talim ve Terbiyemizin kemmiyet ve keyfiyet bakımından inkişafını birinci kademeden itibaren itibaren sağlamak” olarak belirlenmiştir.

TEŞKİLÂT VE YÖNETİM İŞLERİ

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumudur. Okulun idari teşkilatlanması; müdür, müdür yardımcıları ve müzakereci öğretmenler şeklinde yapılanmıştır. Ayrıca öğretmenler kurulu da öğrenci işlerinde karar alma organı olarak idari yapıdaki yerini almıştır.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda kuruluşundan itibaren görev yapan müdürler ve görev yaptıkları tarihler aşağıda verilmiştir.(26)

1. Hasan ERK  ( 1959 - 60 ) ,2. Ömer Faruk BAYIN ( 1960 - 61 ), 3. Mustafa SARICALI  ( 1961 - 62, 1963 - 64 ), 4. İbrahim Hilmi OLGUN  ( 1964 - 65, 1965 - 66 ), 5. Doç. Dr. Ferruh SANIR ( 1965 - 66, 1966 - 67 ), 6. Yunus MURAT  ( 1967- 68 , 1968 - 69 ), 7. Kemal        AKGÜN ( 1969-70, 1970 -71 ), 8. Orhan Halit ÖZTÜRK ( 1970 -71, 1971 -72 ), 9. M. Salih ÖNEN ( 1972 -73, 1974 -75), 10. Yılmaz TERZİ; (1975 - 76, 1977 - 78 ), 11. Muharrem U⁄URLU; ( 1978 -79 -1979 - 80 )

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu uyguladığı yönetmelik hükümleri, okul personelini; hem görevlerine göre guruplandırmış, hem de personelin işlerini  ayrı ayrı belirlemiştir. Okul personeli için; ambar, kütüphane, demirbaş işleri, öğrenci işleri, hesap işleri ve iç hizmetler ile ilgili bürolar oluşturulmuştur.(27)

ÖĞRETİM KADROSU

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun kuruluş aşamasında üniversite düzeyinde doktora ve master eğitimi verebilecek bir yüksek öğretim kurumu olarak yapılanması planlanmıştır.  Amerika Birleşik Devletleri  ile yapılan AİD projesi; hem yeni binaların yapımını hem de okulun ihtiyacı olan eğitici kadronun yetişmesini de kapsamıştır. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri’ne lisansüstü eğitim için Eğitim Enstitüleri ve Öğretmen Okullarında görevli yirmi öğretmen seçilmiştir. Bu öğretmenler kurs için Ankara’ya çağrılmış ve dokuz ay İngilizce kursu verilmiştir. Ancak kurs sonunda 27 Mayıs 1960 İhtilali olmuş; öğretmenlerin Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmesinden vazgeçilmiş, Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretmen Okulu projesini değiştirmiştir.(28)

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu açıldığında öğretim kadrosu için başlangıçta atama yapılmamıştır. Okulun başlangıçtaki öğretim kadrosuna ilk olarak müdür Hasan Erk, baş muavin  Cevdet Ekemen, bir süre sonrada ayniyat ve muhasebe işlerinde Nusret Güvenç müdür muavini olarak atanmıştır.(29)

Hazırlık sınıfları öğretmenliği için kuruluş aşamasının ardından arayışlar devam etmiş; öğretmen kadrosu; Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli yöneticiler ve Ankara’daki çeşitli liselerde çalışan başarılı öğretmenler arasından seçilmiştir.Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarı,Teftiş Kurulu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, üyeleri ve genel müdürler de bu kadroda yeralmıştır.(30)

Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda görev yapan öğretmenleri üç grupta ele almak mümkündür;

1. Hazırlık Sınıfı Öğretmenleri;Öğrencileri lise bitirme imtihanlarına hazırlayan orta dereceli okul branş ve genel kültür dersleri öğretmenleri,

2. Meslek Dersleri Öğretmenleri; Asıl sınıf öğrencilerinin öğretmenlik sertifikası  derslerini yürüten öğretmenler,

3. Müzakereci Öğretmenler; Hazırlık ve asıl sınıfların ders dışı çalışmalarında, etüdlerde ve nöbetlerde görev alan öğretmenlerdir. 

                 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 3 Temmuz 1959 tarihinde kurulmuş; 01 Ağustos 1959 tarihinde de öğretim faaliyetine başlamıştır. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu modeli daha çok öğrenci kaynağı ve oluşturulacak hazırlık sınıfları ile kendine has özellik göstermiştir. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun kuruluş kararında okulun öğretim biçimi ve öğrenci seçimi ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Kuruluş kararına göre; (31)

1. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri branş öğrenimlerini üniversitelerin ilgili fakültelerinde göreceklerdir,

2. Öğrencilerin meslek formasyonu kazanmaları, branşlarında iyi yükselmeleri ve yabancı dil öğrenmeleri bakımından gerekli tedbir alınacaktır.

3. Yüksek Öğretmen Okulu’na “Devlet Lise Mezuniyetine” haiz olanlar kabul edilecektir.

4. İlköğretmen Okullarının öğretim bünyesinde bu okulların başarılı öğrencilerini yukarıdaki şartlara göre lisans eğitimine hazırlama bakımından gerekli tedbirler alınacaktır.

5. İlköğretmen Okulları’nın 1958-59 yaz dönemi mezunları arasından seçilecek öğrenciler, bakanlıkça alınacak tedbirler sonucunda, “Devlet Lise Bitirme İmtihanlarını” vermek suretiyle Yüksek Öğretmen Okuluna alınacağı belirtilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilan ettiği okulun kuruluş kararında, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun hangi ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüteceği, belirlenmiştir.  Kuruluş kararında öğrenci seçimi,  kayıt ve kabul şartları hariç İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun öğretim biçimi esas alınmıştır.

Okul için kuruluş kararında belirlenen ilkeler gereğince çalışmalara başlanmış; üç ve altı yıllık 52 İlköğretmen Okulları’ndan 1959 Haziran’ında mezun olmuş ve öğrenimleri boyunca derslerinde en başarılı oldukları okul yönetimleri tarafından dosyalarından saptanarak seçilmiş bir ya da iki öğrenciden oluşan ikiyüz öğrenci yeni okula aday öğrenci olarak seçilmişlerdir. Köy okullarına atanmalarını bekleyen bu genç öğretmenler bakanlığın çektiği telgraflarla Yüksek Öğretmen Okulu’na aday seçildiklerini öğrenerek Ankara’ya gelmişlerdir. Yapılan seçim sonunda başarılı olan altmış beş genç öğretmen, burada en tanınmış öğretmenlerin gözetiminde geceli gündüzlü üç ay süren  Devlet Lise Bitirme İmtihanlarına hazırlama kurslarına devam etmişler, Ankara Atatürk Lisesi’nde bitirme imtihanlarına girerek lise diploması almışlardır.

Okulun lise kısmı ( hazırlık sınıfları) sade bir törenle 1959-60 öğretim yılı başında açılmıştır. Hazırlık sınıfları öğretim yılı sonuna kadar hiç bir problem olmadan yürütülmüş; öğrencilere yoğun lise programında zihinsel problemleri olmasın diye yemek tabelası yüksek tutulmuştur.  1959-60 ders yılında üniversitelerde derslere başlayan öğrenciler için ayrı etüd odaları hazırlanmış,  öğrenciler okula gitmedikleri zaman bu odalarda zamanlarını ders çalışarak geçirmişledir. (32)

Lise bitirme sınavındaki güçlükler dikkate alınarak 1959-1960 öğretim yılı için alınan ikinci grup öğrenciler; Eylül ayı başında, İlköğretmen Okulları’nın son sınıflarına geçen  ve okullarınca aday gösterilen başarılı ve zeki elli öğrenci arasından seçilerek oluşturulmuştur; bu öğrencilerle  hazırlık sınıfı uygulaması başlatılmıştır.(33) Böylece bu öğrencilerin hazırlık sınıflarında bir yıllık öğretimden geçirilerek lise diploması almaları yoluna gidilmiştir.(34)

Kavcar’a göre;(35) hazırlık sınıfı, kısa süreli düzenlenen kursların ve bunun sonucu yapılan lise bitirme sınavlarının ortaya çıkardığı çeşitli güçlükleri ortadan kaldırmak  amacıyla açılmıştır.

1960-61 öğretim yılında Fen Kolunun yanı sıra ilk kez benzer yöntemle Edebiyat Koluna öğrenci alınmıştır. Fen koluna alınan öğrencilerden daha az sayıda olan bu adaylarda, hazırlık sınıfını bitirdikten sonra 1961-1962 öğretim yılında Edebiyat, Tarih, Felsefe, Coğrafya, yabancı dil ve Sanat Tarihi öğretmeni olmak üzere A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilgili bölümlerine kayıt yaptırmışlardır.(36)

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu parasız ve yatılıdır,  mezunları okula girerken verdikleri taahhüt ve kefalet senetlerine göre Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmete tabidir. (37)

Okulda öğrenim meslekî bir bütün teşkil eder.  Bu öğrenime hazırlık sınıfından başlanır; Yüksek Öğretmen Okulu’na ve üniversiteye devam etmek suretiyle tamamlanır.  Yukarı sınıflara öğrenci alınmaz ve öğretim süresi boyunca öğrenim dalı değiştirilemez. (38) Ancak bu durum 1972 tarihli yönetmeliğin yayımından sonra değişmiş,  okula burslu ve fakültelerin ara sınıflarından da öğrenci alınmaya başlamıştır. (39) Bu yönetmeliğe göre; okuldaki eksik kalan meslekî formasyonunu tamamlamak şartıyla üniversitelerin ilgili bölümlerinin ara sınıflarından ihtiyaca göre öğrenci alınmıştır. (40)

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlardan,  Üniversitelerin ilgili fakültelerine girmeye hak kazanıp kayıt yaptıran öğrenciler Yüksek Öğretmen Okulu asıl sınıf öğrencisi olurlar.  Bu öğrenciler branşları ile ilgili derslerin lisans eğitimini sürdürdükleri fakültelerde,  öğretmenlik meslek dersleri ve yabancı dil derslerini Yüksek Öğretmen Okulu’nda alırlar.  Fakültelerdeki dersler gündüz; öğretmenlik meslek dersleri ve yabancı dil dersleri ise Yüksek Öğretmen Okulu’nda  gece verilir; bu dersleri farklı bölümlere devam eden öğrenciler birlikte alırlar.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun öğrenci kayıt ve kabulü, 1972 yılında yayımlanan Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliği ile değişikliğe uğramıştır. Bu yönetmelikle hazırlık sınıfları yanında, üniversitelerin öğretmenlikle ilgili bölümlerini kazanmış öğrencilerden Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na yatılı statüde öğrenci alınmaya başlamıştır.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na; 1972 tarihli yönetmelik hükümleri üniversitelerden burslu statüde de öğrenci alma uygulamasını getirmiştir. Burslu öğrenci alımı uygulaması ile ilgili çalışmalar, bakanlıkta 1970 yılından itibaren başlamıştır.

Aşağıdaki tabloda Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun, öğretmen, öğrenci ve mezun sayıları verilmiştir.

TABLO 1:  ANKARA YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU'NUN GELİŞİMİ (41)

 

YILLAR

OGRENCI SAYISI

OGRETMEN SAYISI

 

 

MEZUN SAYISI

 

 

 

 

ASIL

UCRETLİ

TOPLAM

 

 

1959-60

212

20

10

30

-

1960-61

269

20

22

42

-

1961-62

377

21

23

44

-

1962-63

517

21

23

44

42

1963-64

631

26

5

31

67

1964-65

763

29

12

41

111

1965-66

799

18

13

31

116

1966-67

863

18

14

32

96

1967-68

984

18

17

35

163

1968-69

971

23

6

29

169

1969-70

955

26

7

33

121

1970-71

867

13

15

28

177

1971-72

766

28

8

36

166

1972-73

858

36

3

39

155

1973-74

830

23

-

23

111

1974-75

321

6

3

9

82

1975-76

400

6

3

9

71

1976-77

596

6

 

-

6

85

1977-78

430

7

-

7

42

1978-79

319

10

-

10

46

TOPLAM

-

-

-

-

1820

 

 

PROGRAMLAR

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu programları üç aşamalı olarak değerlendirebilir. Programlar, öncelikle öğrencileri üniversiteye hazırlayan hazırlık sınıfı programları; öğrencilere asıl sınıflarda öğretmenlik formasyonunu kazandıran meslek dersleri programları ve alan bilgisini kazandıran fakültelerdeki ilgili bölüm programlarından oluşur.

Hazırlık sınıfı programları; İlköğretmen Okullarının eksiklerini tamamlama, öğrencileri lise bitirme ve Üniversiteye giriş imtihanlarına hazırlamaya yöneliktir. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Programlarında dersler üç grupta toplanmıştır; bu ders grupları; Genel Bilgi Dersleri, Özel Alan Dersleri ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Genel Bilgi Derslerinin bir kısmı Üniversitelerde bir kısmı da Yüksek Öğretmen Okulu’nda, Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri Yüksek Öğretmen Okulu’nda, Özel Alan Derslerinin tamamı ise  Üniversitelerin ilgili fakültelerinde verilmektedir.

Programlarda Özel Alan Dersler i% 63,6; Öğretmenlik Bilgisi Dersleri % 36,4 oranındadır.(42) Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin sınıflara göre programlarındaki ağırlığı ise; birinci sınıf ikinci yarıyıl % 4; ikinci sınıf birinci yarıyıl % 16, ikinci yarıyıl % 16; Üçüncü sınıf birinci yarıyıl % 16, ikinci yarıyıl % 16; dördüncü sınıf birinci yarıyıl % 16, ikinci yarıyıl % 16 oranındadır.(43)

STAJ  İŞLERİ

Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri yedinci ve sekizinci sömestriler içinde hazırlanacak programa göre, Bakanlıkça belirlenen liselerde branşları ile ilgili derslerde yirmi saatten az olmamak üzere staj çalışmalarına katılmak zorundadır. Öğrencilerin meslekî uygulamalara ve zamanı belli edilen staj çalışmalarına devamı mecburi tutulmuştur. (44)

ÖĞRENCİLERE YAPILAN AYNİ ( MADDİ ) YARDIMLAR

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; 1965 geçici ve 1972 tarihli Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliklerine göre parasız yatılı statüde yükseköğretim kurumu olduğu için öğrencilerin; yiyecek, giyecek, barınma, kırtasiye ve sağlık gibi ihtiyaçları okul tarafından karşılanmıştır.

YATILILIK VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, parasız yatılı okul olma özelliğini kapanışına kadar sürdürmüştür. Okula yeni kayıt olan öğrencilerden mezun olduklarında mecburi hizmete tabi oldukları için Taahhütname ve Kefalet senetleri alınmıştır. Taahhütname ve Kefalet senetleri ile öğrenciler mali sorumluluk altına alınmıştır.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda tazminat uygulaması yönetmeliklerce düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

Yönetmelik hükümlerine göre okulla ilişkisi kesilen öğrencilerden; hazırlık sınıfını bitirip, Üniversite Giriş İmtihanını kazanan fakat okuldan ayrılmak isteyen; “öğrenciler okul dışında bir görev kabul edemezler” hükmüne aykırı bir görev kabul ettiği tespit olan ve okuldan çıkarılan; mezun olduktan sonra mecburi hizmetini yerine getirmeyen öğrencilere;  tazminat tatbikatı yapılacağı belirtilmiştir.(45)

MEZUNLARIN ATAMALARI

Öğrenciler mecburi hizmetle yükümlü oldukları için öğretmenlik atamaları mezun oldukları yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Mezun olan öğrencilerin listesi ve atama evrakları okul tarafından düzenlenip, ilk atama döneminde bakanlığa gönderilerek öğrencilerin görev yerleri belirlenirdi. Öğrencilerin görev yapacakları iller belirlendikten sonra atama listeleri Yüksek Öğretmen Okulu’na bildirilir, okul müdürlüğü de öğrencilere görev yerlerini tebliğ  ederdi.

TABLO 2: ANKARA YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARININ GÖREVLENDİRİLME YERLERİ (46)

 

 

 

LİSE

ILK.ÖĞR.OKULU

EĞITIM ENSTİTÜ

UNV. ASIST.

TAYİNİ BİLİNM.

TOPLAM

1966-67

60

28

-

3

-

91

1967-68

95

40

-

9

-

144

1968-69

83

26

-

-

37

146

1969-70

-

-

-

-

-

-

1970-71

-

-

-

-

122

122

1971-72

27

18

-

-

46

91

TOPLAM

265

112

-

12

12

205

 

BİNA ARAÇ VE GEREÇLERİ

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun açılması gerektiği daha önceleri Millî Eğitim Şuralarında belirtilmesine rağmen; okul bina, araç gereç ve öğretmen ihtiyacı belirlenmeden çok ani kararla hazırlıksız açılmıştır. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu açıldığında kendine ait bir binası olmamış, Atatürk Lisesi’nde öğretime başlamıştır.

Atatürk Lisesi’nin ihtiyaca cevap vermemesi ve hazırlık sınıflarındaki öğrenci sayısındaki artışlar okul müdürlüğünü çeşitli arayışlara yöneltmiştir. Maltepe semtinde Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu tarafından kullanılan daha sonra tahliye edilen bina okul müdürü Mustafa Sarıcalı’nın teşebbüsü ve bakanlık aracılığı ile kiralanarak hazırlık sınıfı öğrencilerinin derslikleri ve mütaala salonları olarak kullanılmıştır.(47)

1959-60 ders yılı ortalarına doğru bir gün dönemin Başbakanı Adnan Menderes yanında Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri ile okulu ziyaret etmiş, Nuri Kodamanoğlu’nun ders işlediği sınıfta yaptığı konuşma ile memnuniyetini ifade etmiş; öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik hakkında güzel sözler söylemiştir. Okul hakkında okul müdürü Başbakan’a  bilgi vermiş, okulun Türkiye’nin ortaöğretimdeki öğretmen ihtiyacını  bir liseye sığınarak gideremeyeceğini, daha büyük kapasiteli modern binalara ihtiyacı olduğunu ifade etmiş, Başbakan dinledikten sonra Millî Eğitim Bakanına dönerek “ bak müdür ne istiyor” demiş, bakan da gereğini düşünüyoruz şeklinde cevap vermiştir.(48) Bu ziyaretten sonra okulun yeni binaları için planlamalar yapılmaya başlamıştır.

Okul binalarının yapımı için Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Yardım ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Misyonu ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 5.7.1960 tarih ve CR 44-66-14 sayılı bir protokol imzalanmıştır. Proje ile Amerika Birleşik Devletleri’nden okul yapımı için finansman desteği sağlanmıştır. Projeye göre okul; sınıfları, laboratuvarları ve yatakhaneleriyle, dört yıl öğretim süreli ve 1000 öğrenci kapasiteli olarak planlamıştır.(49)

İhale edilen binaların yapımında ve teslim anında bir çok problem yaşanmış, bu durum okulun kendi binalarına taşınma sürecini geciktirmiştir. Bütün zorluklara rağmen 1966-67 öğretim yılından itibaren otuz milyon lirayı aşan bir harcama ile yapılmış olan Beşevler semtindeki binalara önce hazırlık sınıfları taşınmış, kız ve erkek öğrencilere ait iki yurt binası, Matematik, Tarih ve Coğrafya binalarının geçici kabulü yapılmış bu binalarda da öğretime başlanmıştır. (50) 

ÇIKAN SORUNLAR VE KAPATILMA

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu kurulduğu günden itibaren öğretim biçimi, öğretmenleri, öğrenci seçimi, mezunlarının atama yerleri itibarıyla hep tartışma konusu olmuştur. Bağımsız yönetmeliğinin olmaması uygulamada çeşitli sorunlara yol açmıştır. Hazırlık sınıflarına öğrenci seçiminde yaşanan yanlışlıklar, hazırlık lisesi oluşturma isteği, disiplin suçları ve benzeri konularda belirsizlikler öğretmenler kurullarında da tartışılmıştır. (51)

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu modeli kısa zamanda başarılı bir grafik çizdiği için Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerini yalnızca Fen ve Edebiyat Fakültelerine değil Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi’nin farklı fakültelerine de göndermiştir. Bu yayılım, mezun öğrencilerin öğretmen olarak atanmalarında bazı sorunlar çıkarmıştır.

Kavcar’a göre 1970 yılından sonra Yüksek Öğretmen Okulu’nun karşılaştığı sorunlar şunlardır; (52)

1. Hazırlık sınıfına seçilipte Devlet Lise Bitirme İmtihanlarını başaramayan öğrencilerin durumu;

2. Lise mezunu olup fakülte sınavlarını başaramayan öğrencilerin durumu;

3. Okuldan mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak istemeyenlerin durumu;

4. Yöneticilerin, hazırlık sınıfı hocaları ve öğretmenlik meslek derslerine seçilecek öğretmenlerin durumu;

5. Geceleri yürütülen meslek derslerinin durumu;

6. 1968 yılından itibaren başlayan terör olayları;

7. 1974 - 75 öğretim yılından itibaren, öğretmen okullarının kapanması ve Yüksek Öğretmen Okulları’nın öğrenci kaynağının belirsizleşmesi ya da kuruması;

8. Öğretmenlik meslek derslerinin üniversitelerde de verilmeye başlamasıdır.

Düzgüneş’e göre; (53) Yüksek Öğretmen Okulları aslında kendi başlarına öğretmen yetiştiren kurumlar değildir. Okulun sistemi 1970’li yıllarda giderek artan sakıncalar getirmiştir. Bu sakıncalar şöyle sıralanabilir;

Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin alan eğitimi aldıkları üniversitelerde;

a. Sık sık ortaya çıkan boykotlar, işgaller, kavgalar ve silahlı çatışmalar ciddi bir öğretimi imkânsız hale getirmiştir.

b. Sınıflar gittikçe kalabalıklaşmakta bunun neticesinde öğretim üyeleri öğrencilerle yeterince ilgilenemediği için öğretimin kalitesi düşmüştür.

c. Öğretim üyeleri ve asistanlar üniversitelere politikayı sokmuş, öğrenciler arasında ayrımlar yapılmaya başlanmıştır.

Bu sorunlara ilave olarak;

1. 1972 yılında çıkarılan Yüksek Öğretmen Okulu yönetmeliği ile sistemin değişmesi,

2. Okula yapılan politik müdahaleler;

3.Öğrenci seçiminde objektif ölçütlerden uzaklaşma ve yanlı tutumları da bozulma sebepleri olarak sayabiliriz.

Bu sorunlar, düşülen bir takım yanlışlıklar ve olumsuz gelişmeler Yüksek Öğretmen Okulu’nu giderek yozlaştırmaya başlamıştır. Bu arada 1972 yılında çıkarılan Yüksek Öğretmen Okulları yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı felsefe değiştirmiş, parasız yatılı öğrenciler yanında burslu öğrenciler;(54) de alınabileceği şeklindeki yönetmelik maddesine dayanılarak, 1975 yılından itibaren de hazırlık sınıfları kapandığı için üniversitelerin farklı sınıflarından öğrenci almaya başlamıştır.(55) Öğrenci seçimindeki bu değişim; imtihanlar sonucu seçilmiş başarılı ve öğretmenliğe motive olmuş öğrencilere okulun kapılarını kapamıştır.

1970’li yıllardaki olumsuz gelişmelerden sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç kişilik müfettişler kurulunun Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda düzenledikleri 31.05.1978 gün ve 85.22.11 sayılı rapor; Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü’nce bakanlığa yazılan, 18.7.1978 gün ve planlama 770 sayılı yazı ve Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonunun 04.8.1978 tarih ve 405.1. 37 sayılı toplantısında aldığı karar ile  Yüksek Öğretmen Okullarına öğrenci alınması tümüyle durdurulmuştur.(56) Müdürler Komisyonun hazırladığı raporda;  Yüksek Öğretmen Okullarının öğrenci tabanının lise diploması vermeyen İlköğretmen Okullarının son sınıflarından seçilen öğrencilerden oluştuğu ancak İlköğretmen Okullarının Öğretmen Liselerine dönüştürülmesiyle öğrenci tabanını yitirdiği; Yüksek Öğretmen Okullarından yetiştirilecek öğretmenlerin dört yıl öğretim süreli Eğitim Enstitülerinden yetiştirilebileceği; bu nedenle Yüksek Öğretmen Okulu’nun öğretmen yetiştirme fonksiyonunu tamamladığı;(57) belirtilmiştir.

Kavcar’a göre; (58) Yüksek Öğretmen Okulları 1970’li yıllardan itibaren artan siyasi olaylardan oldukça etkilenmiştir, ancak siyasi olaylara ve okulun öğrenci tabanının kalmadığını ileri sürerek bu okulu kapatmak doğru değildir.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu müdürlerinden Sarıcalı’ya göre; (59)  Yüksek Öğretmen Okullarının kapatılmasında;  Eğitim Enstitüsü mezunlarının Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına karşı takındıkları hasmane ve kıskançlık duygularının yarattığı çatışma ile 1970’li yıllardan sonra öğrenci seçimindeki politik tutum ve tavırlar ile terör olaylarının önemli rolü vardır.

Yüksek Öğretmen Okullarının kapatıldığı dönemde Öğretmen Okulları Genel Müdürü olan Şentürk, Yüksek Öğretmen Okullarının kapatılmasıyla ilgili olarak; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ilköğretmen okullarının lise durumuna düştüğünü, böylece Yüksek Öğretmen Okulları’nın öğrenci kaynağının kuruduğunu belirtmektedir. Ayrıca Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin hem fakültelerde lisans öğrenimi görmelerinin, hem de akşamları okulda meslek dersleri öğrenimi görmelerinin yetersiz bir eğitim biçimi olduğunu ifade etmektedir. Yüksek Öğretmen Okulları denilen yerlerin bir tür öğrenci yurtlarına dönüştüğünü; meslek derslerinin çoğu kez yapılmadığını söyleyerek; “ Bir tür yatakhane olarak kullanılan bu okulları kapattık. Kısaca 1739 sayılı yasa karşısında okul işlevini yitirmiştir, bizde yasanın gereğini yerine getirdik ” (60) ifadesiyle kapatılma gerekçelerini ifade etmiştir.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun son dönemlerindeki müdürlerinden Terzi’ye göre(61); Yüksek Öğretmen Okullarını kapatma düşüncesi 1971-72 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Nusret Kuşcuoğlu döneminde ortaya atılmıştır. Terzi kapatılma ile ilgili olarak müsteşarla görüştüklerini, okulun kapatılmasında politik tavırların ön plana çıktığını ifade etmektedir.

Okulun mevcut öğrencileri, 14 Mayıs 1979 tarihinden itibaren parasız yatılılık durumundan burslu hale dönüştürülmüştür, bu tarihten itibaren yurt binaları işlerliğini yitirmiştir. Öğrenciler Ankara’daki Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara yerleştirilerek okul binaları tamamen boşaltılmıştır.(62)

 


 


(*)Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof.Dr.Yahya AKYÜZ’ün danışmanlığında hazırlanan “Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması” adlı doktora tezinin bir bölümünün özetidir.

(**) Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

(1) Akyüz,Yahya; Türk Eğitim Tarihi Başlangıçtan 1999’a (Geliştirilmiş 7.Baskı), Alfa Yayınları, İstanbul.1999

(2)  Karmuk, Ziya; Cumhuriyetin 50. yılında Millî Eğitimimiz, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1973, s.149.  “Okulumuzu Tanıyoruz”, Yüksek Öğretmen Okulu Yıl 1, Özel Sayı:1, s.4.  Murat, Yunus; Okul Açılış Konuşması, Yüksek Öğretmen Okulu, Yıl 1, Özel Sayı 1, s.8-9

(3) Duman,Tayyip; Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Problemi ( Tarihi Gelişim) Millî Eğitim Yayınları,1991,s.7

(4) Kodamanoğlu,Nuri; 28.04.1998 tarih ve saat 14.30’da Ankara’da yapılan görüşme

(5) Erk, Hasan; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile ilgili 07.4.1999 tarih ve saat 17’de İstanbul’da yapılan görüşme. Erk,Hasan; “Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kuruluş Yılları” Yüksek Öğretmen Okulu Yıllığı, Tüyomed, İstanbul,1998, s. 5. Kaya, Y.Kemal; İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Geliştirilmiş 4.Baskı, Ankara, 1984, s.206.

(6) M.E.B; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Kuruluş Kararı, Tebliğler Dergisi, 13 Temmuz 1959, Cilt: 22, Sayı:1065, s.87

(7) M.E.B;Aynı, s.87-88

(8) T.C.Ankara Maarif Müdürlüğü; 19.8.1959 tarih ve 300/27921 sayılı yazı

(9) Zafer Gazetesi; “ Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Açış Konuşması”, 13.8.1959, Yıl:10,Sayı 5354, s.1-4

(10) M.E.B; 31 Temmuz 1959 tarih ve 122.( 60 ).1.5236 sayılı yazı

(11) Erk; A.g.m, s.5. Erk; 07.4.1999 tarihli görüşme

(12) Erk; Aynı, s.5. Erk; 07.4.1999 tarihli görüşme

(13) Uzun,Şevket;  Ankara Yüksek Öğretmen Okulunun Tarihçesi, ( Müdür Baş Yardımcısı Cevdet Ekemen’le Yapılan Görüşme ) 16 Mart Özel Sayı, 16 Mart 1966,  s.1,6

(14) Millî Eğitim Bakanlığı ve Amerikan Faaliyetler Misyonu, Eğitim Dairesi arasındaki 5 Temmuz 1960 tarih ve CR 44-66-14 numaralı Protokol metni ( Teksir )

(15) Sarıcalı, Mustafa; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile ilgili 8.4.1999 tarih ve saat 14.oo’ te İstanbul’da yapılan görüşme.

(16) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 11.4.1960 tarih ve 510/ 360 sayılı yazı.

(17) M.E.B;Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, 07.5.1960 tarih ve 329.0/2.2945 sayılı yazı

(18) Murat,Yunus; Okul Açılış Konuşması, Yüksek Öğretmen Okulu, Yıl 1, Özel Sayı 1, A.g.m, s.9

(19) M.E.B; ; Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, 5.6.1972 , Cilt 35, Sayı: 1701 Madde 6

(20) M.E.B; Millî Eğitim Temel Kanunu;  (Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 1990 )

(21) M.E.B;Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 1973-1974 Yı|lığı, s.28

(22) Kavcar; “Yüksek Öğretmen Okul’larının Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştiren Kurumların Dünü Bugünü  Geleceği Sempozyumu; Ankara: 8-11 Haziran 1987, s.45

(23) M.E.B; Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü,19 Şubat 1974 tarih ve 2215 sayılı yazı. Hasan, Arıkazan; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile ilgili 24.04.1998 tarih ve  saat 14.30’da Ankara’da yapılan görüşme

(24) Kaya, A.g.e, s.207

(25) M.E.B;Yüksek Öğretmen Okulu Kuruluş Kararı,Tebliğler Dergisi,  Sayı 1065, s. 87-88

(26) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü Arşivi; Öğretmenlere ait sicil dosyaları

(27) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; Geçici Yönetmeliği  ( 1963 ) 1965, Madde  23

(28) Binbaşıoğlu, Cavit; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile ilgili 20.3.1998 tarih ve saat 15 ‘de Ankara’da yapılan görüşme.

(29) Kardaş,Rıza; “118.Yıldönümü,” Ülkücü Öğretmen Dergisi, Cilt 7 Nisan 1966, Sayı 83 s.6

(30) Erk; A.g.m, s.6. Erk; 07.4.1999 tarihli görüşme

(31) M.E.B;Yüksek Öğretmen Okulu Kuruluş Kararı,Tebliğler Dergisi,  Sayı 1065 s. 87-88

(32) Erk; A.g.m,  s.7. Erk;   07.4.1999 tarihli görüşme

(33) Uzun; A.g.m, s.6

(34) Erk; A.g.m,  s.6. Erk;  07.4.1999 tarihli görüşme. Kodamanoğlu; 28.04.1998 tarihli görüşme

(35) Kavcar; A.g.m,1987,s.41. Arıkan, İbrahim; “Yüksek Öğretmen Okulu Gerçeği” Yüksek Öğretmen Okulu Yıllığı ( Tüyomed, İstanbul,1998 )  s.III

(36)  Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 02.4.1962 tarih ve 329.10 sayılı yazı. Kavcar; A.g.m,1987,s.41

(37) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu;Aynı,( 1963 )1965,  Madde  5,

(38) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; Aynı, (1963)1965, Madde 6. M.E.B;A.g.yön, 1955, Madde 3, 4

(39) M.E.B; Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü,  11 Kasım 1975 tarih ve 26476 ve 26477  sayılı yazı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü; 08 Aralık 1975 tarih ve 2215 sayılı yazı 

(40) M.E.B;A.g.yön, 1972,  Madde  7

(41) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; 1959-60,1960-61,1961-62,1962-63,1963-64,1964-65, Öğretim Yılı Başı İstatistikleri.  M.E.B:Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü; 1964-65,1973-74 Öğretim Yılları Yıllıkları. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; 3.4.1970 tarih ve 060/ 932 sayılı, 23.3.1971 tarih ve 060/841 sayılı, 6.1.1973 tarih ve 500/90 sayılı,14.1.1973tarih ve 60/221 sayılı, 14.02.1974 tarih ve 010/616 sayılı, 25.2.1975 tarih ve 010/748 sayılı, 6.2.1976 tarih ve 010/274 sayılı İstatistik Yazıları, DİE: Millî Eğitim İstatistikleri:Yüksek Öğretim,1978-79,S-9,23,31,Ankara:1980 ; DİE: Millî Eğitim İstatistikleri;1974-1978, s.19,35,68,Ankara:1978.

(*) Prof.Dr.İsa Eşme tarafından Yüksek Öğretmen Okullarıyla ilgili anılara dayalı bir çalışma yayımlanmak üzeredir.

(42) Doğan, Hıfzı; “ Öğretmen Yetiştiren Kurumlar ve Sorunları”, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1977, Cilt,10. Sayı 1-4,  s. 108- 110

TABLO 3:ANKARA  YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARININ  BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI

(43) Doğan; A.g.m, s. 113

(44) M.E.B; A.g.yön, 1972, Madde 57

(45) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; A.g.g.yön, ( 1963 ) 1965 , Madde 67. M.E.B; A.g.yön, 1972, Madde 68. M.E.B Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü; 18.9.1975 tarih ve 208.0.22250 sayılı yazı

(46) M.E.B: Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 1965-66,1972-73 Öğretim Yılı Yıllıkları.

(47) Sarıcalı; 8.4.1999 tarihli  görüşme

(48) Erk; A.g.m; s.7. Erk; 07.4.1999 tarihli  görüşme

(49) Millî Eğitim Bakanlığı ve Amerikan Faaliyetler Misyonu, Eğitim Dairesi arasındaki 5 Temmuz 1960 tarih ve CR 44-66-14 numaralı Protokol metni ( Teksir )

(50) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü; 22.8.1966 tarih ve 700 / 1883  sayılı yazı.  Murat; A.g.m, s. 9

(51) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu; 4.12.1968 tarih ve 2 karar nolu, 22.12.1968 tarih ve 1 karar nolu,  29.4.1970 tarih ve 6 karar nolu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları.

(52) Kavcar; A.g.m,1987, s.44

(53) Düzgüneş,Orhan; “Yüksek Öğretmen Okullarının Geleceği”, Ülkü Pınarı, Sayı:8,1976, s.7-8

(54) M.E.B; A.g.yön, 1972, madde 6

(55) Erdem, A.Naili; 2. Basın Toplantısı, Tebliğler Dergisi, 17 Kasım 1975, s.454

(56) Kavcar; Cahit;”Tarihe Karışan Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli:Yüksek Öğretmen Okulu “ A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:15 Sayı:1,Ankara 1982. s.205

(57) M.E.B. Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, 14.8.1978 tarih ve 770.01.( 60 )40704 sayılı yazı 

(58) Kavcar; A.g.e, 1982, s.206,207

(59) Sarıcalı, Mustafa;  8.4.1999 tarihli görüşme.

(60) Şentürk,Celal; “ Öğretmen Yetiştirme Üzerine”, Abece, Aralık,1991, s.65

(61) Terzi, Yılmaz; Yüksek Öğretmen Okulları ile ilgili, 28.07.1999 tarih ve  saat 16.oo da Ankara’da yapılan görüşme

(62) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü; 12 Ekim 1979 tarih ve 429.3 / 950 sayılı yazı

 

 

İçindekiler...

o        Geleceğimizin Teminatı Dilimizdir

o        Mustafa Necati’nin Türk Eğitiminin Gelişimine Katkıları

o        Atatürkçü Düşüncede Eğitim Sistemi ve Boyutları

o        Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Meslekî Gelişimleriyle İlgili Görüşleri,Beklentileri ve Önerileri

o        İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma

o        Eylem Boyutuyla İlkokuma-Yazma ve Ezberleme

o        Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi

o        Lise Öğrencilerinin Işık Hakkındaki Yanlış Kavramları

o        Avrupa Birliği Eğitim Programları “Sokrates Programı”

o        Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması

o        Sanat Eğitiminde Yaratıcılık

o        Cumhuriyetin Kuruluşundan Plânlı Döneme Kadar Eğitimin Finansmanı:1923-1960

o        Yazım Esasları

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

[ yukarı ]

Arşiv