MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
YAZ 2004
Sayı:163
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kayahan ÖZGÜL

Ön İnceleme Kurulu
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Dinçer EŞİTGİN

Redaksiyon/Düzelti
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Turgut BAĞRIAÇIK
Celal ASLAN

İngilizce Danışmanı
Dr. Sıtkı YILDIZ

İletişim
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Dizgi/Baskı
Devlet Kitapları Müdürlüğü


Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://yayim.meb.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

  İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları

Derginin yıllık abonelik bedeli 20.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3981
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:185

İÇİNDEKİLER
Editör

Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı / Necat BİRİNCİ
 
Gökkubbedesöylenmemişhiçbirsözyokturgillerdenbirroman ya da Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ında Postmodern İzdüşümler / Ruhi İNAN
 
Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası-Tematik Yaklaşım / Ahmet Şinasi İŞLER
 
Eğitimin Finansman Gerekleri ve Boyutları / Gökhan TUZCU
 
Matematik Öğretmenlerinin Dikkate Alabilecekleri Öğrenme Stilleri: Mccarthy Modeli / Murat PEKER-Şeref MİRASYEDİOĞLU-Bünyamin AYDIN
 
Meslekî ve Teknik Eğitimin Yeni Halkası: Mekatronik / Burhan AKPINAR
 
"Yaz Tatili Öğrenme Kaybı" Konusunda Öğretmen Görüşleri / Asım ARI
 
İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı ile Coğrafya Konularının Eğitim ve Öğretimi / Okan YAŞAR
 
Kavram Yanılgılarının Çalışma Yapraklarıyla Giderilmesine Yönelik bir Çalışma / Hülya DEMİRCİOĞLU-Gökhan DEMİRCİOĞLU-Alipaşa AYAS
 
8. Sınıf Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması / İlhan KARATAŞ-Bülent GÜVEN
 
Sarmal Yay Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları / Çağlar GÜLÇİÇEK-Rahmi YAĞBASAN
 
Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi / Candan ÖZTÜRK-Aklime DİCLE-Hatice YILDIRIM SARI-Murat BEKTAŞ
 
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurullarının Yapısal ve İşleyiş Sorunları ile Etkililik Düzeyi / Fatih TÖREMEN-Hasan HARKTI
 
Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleriyle İlgili Bir Araştırma / İlhan GÜNBAYI-Veli ÇEVİK
 
Divan Şiirine Kaynaklarından Bakmak / Ahmet Cüneyt ISSI
 
Hikâyemizin Hikâyesi / Turgut BAĞRIAÇIK

Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri

 

Line
Line