MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
KIŞ 2004
Sayı:161
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Şadi KESKİN
Yayımlar Dairesi Başkan V.
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kayahan ÖZGÜL

Ön İnceleme Kurulu
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Dinçer EŞİTGİN

Redaksiyon/Düzelti
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Tülin ARSEVEN

İletişim
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Dizgi
Milli Eğitim Basımevi
Reyhan İLKER

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://yayim.meb.gov.tr
Tel:(0 312) 212 81 45 - 213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

  İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları

Derginin yıllık abonelik bedeli 20.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3888
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:180

İÇİNDEKİLER
 
Değişen Değerler ve Eğitim / Şaban ÇETİN
 
Tarihin Sınıflandırılması / Tahir Erdoğan ŞAHİN
 
Türk Kültür Tarihi İçerisinde Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1950) / Mustafa ŞANAL
 
Disiplinler Arası Bir Çalışma: "Şair ve Patron" -Divan Edebiyatının Sosyolojik Yorumu- / Mustafa GÜNDÜZ
 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Yöneticilerinin Seçimi, Yetiştirilmesi ve Atanmaları Üzerine Araştırma / Erol GÜNAY
 
Bölge Yönetimi ve Eğitim Bölgeleri Kavramı / Mahmut BOZAN

İlköğretim Öğretmenlerinin Denetimi ve Sorunları / Niyazi CAN
 
İlköğretim Resim-İş Dersinin İlköğretim Müfettişleri Tarafından Değerlendirilmesi / Ayşe Çakır İLHAN
 
Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimine İlişkin Bir Araştırma ve Bazı Öneriler / Sebahattin ARIBAŞ - Muamber YILMAZ
 
Öğretim Amaçlı İnternet Ortamlarının Tasarımı ve Temel İlkeleri / Şirin KARADENİZ - Serçin KARATAŞ - Ebru KILIÇ
 
Okulda Etkili Öğretmen-Öğrenci İlişkisinin Yönetimi / Şakir ÇINKIR
 
Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Uygulamaların Başarıya Etkisi / Nevzat YİĞİT
 
"Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı" Ölçeği' nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Fatma Hazır BIKMAZ
 
Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Bilgisi Ders Kitaplarını Kullanma Düzeyleri Üzerinde Müfredat Değişikliğinin Etkisi / Murat GÖKDERE - Esra KELEŞ
 
Türkiye' de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri / Hasan GÜRBÜZ - Ali SÜLÜN
 
Yetişkinlerde Deprem Bilgisi ve Etkili Faktörlerin İncelenmesi /Adem BAŞIBÜYÜK
 
Kişiler Arası Sorunların Çözümünde Kullanılan Sistematik Modeller / Muhammed Fuat KENÇ


Yayın İlkeleri

 

Line
Line