MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 148

Ekim, Kasım, Aralık 2000


Uygarlığın Oluşumunda Eğitimin Rolü

 

 

Dr. Bekir TURGUT

Yayımlar Dairesi Başkanı

Yeni binyıl, 20. yüzyılın ikinci yansında başlayan ve son çeyreginde ivme kazanarak devam eden hızlı bir degişim süreciyle başlamıştır.

Bu süreçle birlikte, bilgi uygarhk tarihinin hiç bir döneminde görülmedik bir biçimde değer kazanırken, bilginin transferinde kullanılan iletişim teknolojilerinde de büyük ve hızlı gelişmeler olmuştur.

Bu oluşumun dogal sonucu olarak, bilginin transferinde kullanılan iletişim teknolojilerinin küresel boyutta yaygmlaşması, bilginin hızlı dönüşümünün meydana getirdigi uluslar ötesi etkileşim, bilgi ve teknolojiyi, toplumlann gelecegini etkileyen ve belirleyen güç konumuna getirirken, diğer taraftan da içinde bulunduğu toplumun, ekonomik, sosyal, siyasal hatta kültürel yapı ve sistemlerini etkileyerek köklü degişimlere neden olmuş ve olmaktadır.

Bu durum ise, bilginin insan haklarrıa ve demokratik kuralların öngördüğü amaçlara uygun bir şekilde kullanılmasını zorunlu hâle getirirken, teknolojinin de bu esaslar çerçevesinde yönlendirilmesini ve yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Aksi hâlde bu amaçlara uygun kullanılmayan bilgi, siyasal bunalımlara, ekonomik dengesizliklere, sosyal patlamalara ve kültürel çatışmalara neden olur. Yönlendirilmeyen ve yönetilemeyen teknoloji de ülkeleri ve insanlığı telâfısi mümkün olmayan felaketlere sürükleyebilir.

Bu durum sadece ülkemiz aydınlarını değil, tüm dünya aydınlarını da kaygılandıran bir sorun olarak görülmektedir. Onun içindir ki, H. Küng; "Sonuçta, adetâ dev bir teleskopla Merih gezegenindeki değişmeleri inceliyormuşuz gibi, üzerinde yaşadığımız gezegene neler yaptığımızı anlamakla yetinmemiz yeterli değildir. Hepimiz bu dünyanın vatandaşları olduğumuza göre, yirmi birinci yüzyıla kişi ya da toplum olarak, hangi yollardan gitmekle daha iyi hazırlanabiliriz konusunu ele alırken, kendimize bir ahlâk sistemi, bir adalet ve hakkaniyet duygusu edinmek zorundayız." sözleriyle bugünkü uygarlık yürüyüşümüzde önemli bir hatılatmada bulunurken, Peter F. Drucker de "Bilgi toplumu için yapılan eğitimin sosyal bir amacı olacaktır. Değerlerden yoksun bir eğitim olmayacaktır. Hiçbir eğitim sistemi böyle değildir." diyerek eğitimin önemine dikkat çekmektedir.

Çünkü eğitim tarih boyunca bireyin davranışlarının olumlu yönde etkilemede, bireyle-toplumu, toplumla-birey arasındaki ilişkileri düzenlemede en etkin araç olmuştur.

Bu da gösteriyor ki eğitim, yeni binyılın öngördügü uygarlığın oluşmasında en etkin rolü oynayacaktır. Öyleyse insanlar ve toplumlar yeni binyılda eğitime her zamankinden daha fazla önem vermelidirler. Hatta eğitim, okullarla sınırlı kalmamalı, işveren durumundaki her kururn adetâ okula dönüştürülmelidir. Bireylerin ve toplumlann idraklerinde sürekli öğrenme bilinci geliştirilerek, gelişen teknolojiye her an hazır bir birey ve toplum meydana getirilrnelidir. "Millî Eğitim" böyle bir bilinçle yeni binyılda da sizlerle beraber olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni binyılda herkese başanlar diliyor, saygılar sunuyorum.

 

 

İçindekiler...

o        Uygarlığın Oluşumunda Eğitimin Rolu

o        Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul Deneyimi” Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

o        Fizik Konularının Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Önemi

o        Okul Psikologluğu ve Okul Psikolojik Danışmanlığı Meslekleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

o        Rusya Federasyonu Zorunlu Temel Eğitim Kurumlarında Ana Öğretim Programı ve Buna Dayalı Olarak Oluşturulan Programlar

o        Nesne Kavramı Üzerine

o        Okula Dayalı Yönetim

o        Fen Bilimlerinde Değerlendirmenin Önemi

o        Üniversite Öğrencilerine Verilen Eğitim Modellerinin Öğrencilerde Davranış Değişikliğine Etkilerinin İncelenmesi

o        Alan Dışından Mezun Olup Sınıf  Öğretmenliğine Atanan Öğretmenlerin Sınıf Öğretmenliğindeki Durumlarının Değerlendirilmesi

o        Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi

o        Türkiye’de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Süreci

o        Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan Türkçe

o        Divan Şiiri Öğretimi Üzerine

o        Lise Resim Dersi Öğretim Programının Çağdaş Sanatsal Eğitim Bağlamında Değerlendirilmesi

o        İlköğretim Öğretmeni Adaylarına İlkokuma-Yazma Çalışmaları ile İlgili Pratik Öneriler

o        Eşrefzâde Mehmet Şevketi’nin Medrese Talebelerinin Durumlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 213 45 04 –213 65 12
Fax (312) 212 46 68
med@meb.gov.tr

[ yukarı ]

Arşiv