MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 158

Bahar 2003


Üniversite Öğrencilerinin Konut Koşullarının ve Konutta Yaşamayı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi

Ali Fuat ERSOY*
Fatma ARPACI**

 

1. Giriş

Tarih boyunca barınak insan ihtiyaçlarını karşılamada en önemli özellik olmuştur.Konut bireylerin yemek yediği, uyuduğu ve sahip olduğu mallarını depoladığı bir yer olarak ve ekstrem hava koşullarına karşı bir barınak sağlayarak insanların fiziksel ihtiyaçlarını karşılar.Birey konutu güvenli bir yer, bir sığınak olarak düşünür. Birey ve aile konutu bir kimlik olarak da düşünür.Uygarlığın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte konutla ilgili özellikler de önemli duruma gelmiştir.Birey ve aile sağlığı ve refahı için yaşanan yerin seçimi dikkatli karar vermeyi gerektirmektedir(Jackson andSouthers 1993).

Konutlar doğal güçlere karşı barınak sağlama ve aile yaşamının odak noktası olma gibi temel amaçların ötesinde, fiziksel ve sosyal çevreden kaynaklanan sağlık tehlikelerine karşı da korunma sağlar(Kalınkara 1997). Konut yalnızca fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıkla ilgili olarak önemli olmayıp, aynı zamanda insan varlığının yaşamının tüm aşamaları için önemli etkilere sahiptir(Anderson 1969; Güler 1994).

Dünya SağlıkÖrgütü (WHO) konutu bireyin ve ailenin sosyal refahı, fiziksel ve ruhsal sağlığı için arzu edilen ya da gerek duyulan tüm zorunlu hizmetleri, olanakları, araç ve gereçleri içeren, insanların barınmak için kullandıkları fiziksel yapı olarak tanımlamıştır.Sağlıklı olmak fiziksel, zihinsel ve toplumsal varlık olarak en iyi koşullarda yaşamak demektir.Bireyin ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olmasında tüm çevre etkin rol oynamaktadır.Konutta bu çevrenin bir parçasıdır ve bireyin sağlığına, yaşam kalitesine ve mutluluğuna etki eder(Işık 1970).

Bireyin yaşam kalitesi konut kalitesi ile yakından ilişkilidir.Konut kalitesinin ise konutun yüksek standartta tasarımlanması ve yaşam kalitesinin konut koşullarının sosyal boyutundan etkilenmesi olmak üzere iki farklı anlamı vardır.Konutun bulunduğu yer, nasıl tasarımlandığı, alanı ve konut kolaylıkları gibi diğer özellikleri büyük sosyal etkiye sahiptir (Seeds andLioyd 1997). Ayrıca, konut birimlerinin özellikleri, komşuluk ilişkileri, bireyin konutta mutlu ve memnun olması yaşam kalitesini yükseltmektedir(Peck and Stewart 1985).

Konut her zaman güvenli ve koruyucu bir çevrenin sembolü olmuştur.Dışarıdaki olumsuzluklara ve sert iklim koşullarına karşı bireyleri koruyan bir yerdir; güvenli konutlar olarak –sağlıklı büyüme için rahatlık, gizlilik ve güvenliği sağlayan bir yerdir. Konuttaki en temel ve en kötü tehlikeleri ortadan kaldırmak için yıllardan beri çok büyük çabalar harcanmaktadır– yangın, yapısal çökme, rutubet, yetersiz sanitasyon, soğuk, kazalar ve elektrik şoku. Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki konutların çoğu geleneksel olarak güvenli ve çok yüksek standartlarda inşa edilmektedir. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde de iyi düzeyde konut yapımı için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır(Pearson 1994).

Barınma, beslenme ve sağlık faktörleri birbiri ile oldukça ilişkilidir.Genç bireylerin barınma ve beslenme alanındaki sorunları sağlığını etkilemekte, sağlıksız ortamlarda barınması ile yeterli ve dengeli beslenememesi öğrencilerin sağlığını bozmaktadır.Barınma, yaşadığı yerden yüksek öğrenim görmek üzere başka bir yere giden öğrencinin karşılaştığı ilk sorundur. Üniversite gençliğinin büyük çoğunluğu öğrenim için ailesinin yanından ayrılmak zorunda kalmakta, son yıllarda artan üniversite sayısı, öğrenci kapasitelerinin yükseltilmesi ve buna karşılık öğrenci yurt kapasitelerinin yetersiz kalması üniversite öğrencilerinin barınma sorununu daha ciddî boyutlara ulaştırmaktadır(Orhon 1985).

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında kalma olanağı bulamayan öğrenciler uygun barınma ve sağlık koşullarından yoksun olarak özel ve bölgesel yurtlarda, kiralık apartman dairelerinde ya da pansiyonlarda kalmakta ve çoğu zaman öğrenimlerini güç koşullarda sürdürmektedirler.Bu seçenekler oldukça yüksek bir maliyet getirmektedir.Ayrıca kiralık konutlarının kiralarının çok yüksek olması ve öğrenciye kiralık ev verilmemesi öğrencinin barınma durumunu olumsuz olarak etkilemektedir (Anon 1999).Öğrencilerin öğrenimleri sırasında uygun koşullarda barınması, yeterli konuta sahip olması ve konutta çeşitli ev eşyaları gibi kolaylıkların bulunması yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra eğitimin başarısını da etkileyecektir.

2.Yöntem

Araştırma, üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi amacı ile plânlanmış ve yürütülmüştür. Gazi Üniversitesi’nin Ankara’da bulunan eğitim fakültelerinde eğitime devam eden ve ailesinden ayrı olarak barınma ihtiyacını konutta gideren öğrenciler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.Tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen öğrencilerden geliştirilen anket formu aracılığı ile elde edilen verilerSPSS’de değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1.Üniversite öğrencisine ilişkin bilgiler

Araştırma kapsamına alınan üniversite öğrencilerinin % 52.0’si kız olup, geriye kalanlar(%48.0) erkek öğrencilerdir.Öğrencilerin % 13.5’i 19 yaş ve daha küçük yaşta, % 63.0’ü 20-22, % 15.0’i 23-24 ve % 8.5’i de 25 ve daha büyük yaştadır. Benzer şekilde öğrencilerin % 10.7’si üniversite birinci, % 22.0’si ikinci, % 19.2’si üçüncü, % 33.8’i dördüncü sınıf öğrencisi olup, hazırlık sınıfında olanlar ve artık yılları okuyanlar % 14.3 oranındadır.

Öğrencilerin% 40.8’inin ailesi il merkezinde, % 31.7’sinin ailesi ilçe merkezinde, % 3.8’inin ailesi İstanbul,Ankara ve İzmir olmak üzere metropolitanda ve % 13.7’sinin ailesi de köyde yaşamaktadır.Öğrencilerin yarıdan biraz fazlasının (%51.8) ailesi apartman konutlarda ve % 39.0’unun ailesi müstakil konutlarda oturmakta iken geriye kalanlar köy konutu (% 5.8) ve dubleks/tripleks konutta (% 3.3) oturmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun(% 76.8) burs, kredi, aile yardımı ya da bir işte çalışma gibi aylık geliri vardır.Aylık gelire sahip olan öğrencilerin(N=461) % 39.7’sinin aylık gelir miktarı 75 milyon TLve daha az iken, % 24.7’sinin aylık geliri 76-100 milyon TL, %10.2’sinin 101-125 milyon TL, % 13.0’ünün 126-150 milyon TLve %12.4’ünün de 151 milyon TLve daha çoktur.

3.2. Konuta ilişkin bilgiler

Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu (% 87.0) apartman konutlarda oturmakta iken, geriye kalanlar müstakil konut (%10.7) ve dubleks/tripleks konutta (%2.3) oturmaktadır.

Orhon’un(1985), üniversite öğrencilerinin barınma yerlerini belirlemek amacı ile Ankara Üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada Ankara dışından gelen öğrencilerin yurtta yer bulamadıklarından ya da başka nedenlerle yaptıkları tercihlerden kiralık evde arkadaşları ile birlikte oturdukları saptanmıştır.

Çizelge 1.Öğrenci Konutlarının Tipi, Büyüklüğü (NetAlan), Oda Sayısı ve Oturma Süresi

Konut Tipi

Apartman

Müstakil ev

Dubleks/ tripleks

Sayı

522

64

14

%

87.0

10.7

2.3

Konut büyüklüğü (m2)

-75

  76-90

91-110

111-130

 130 +

73

191

181

113

42

12.2

31.8

30.2

18.8

7.0

Konutun oda sayısı

2

3

4

5 +

83

294

213

10

13.8

49.0

35.5

1.7

Konutta oturma süresi (yıl)

-1

2-4

5 +

260

227

113

43.3

37.9

18.8

TOPLAM

110

100.0

Öğrencilerin oturdukları konutların büyüklüğü net alan olarak incelendiğinde % 12.2’sinin 75m2 ve daha küçük, % 31.8’inin 76-90m2, % 30.2’sinin 91-110m2, % 18.8’inin 111-130m2 ve % 7.0’sinin de 131 m2 ve daha büyük konutlarda oturmakta iken% 35.5’i 4 odalı, % 49.0’u 3 odalı ve % 13.8’i de 2 odalı konutta oturmaktadır.Konutta oturma süresi incelendiğinde ise % 43.3’ünün bir yıl ve daha kısa süre, %37.9’unun 2-4 yıl ve % 18.8’inin de 5 yıl ve daha uzun süreden beri konutta oturduğu görülmektedir(Çizelge 1).

Araştırmaya alınan öğrencilerin çok az bir bölümü (%8.3) konutta tek başına yaşamakta olup, arkadaşları ile birlikte yaşayanların(% 91.7) yarısından biraz fazlasını kız arkadaşları ile birlikte yaşayan öğrenciler(% 50), erkek arkadaşları ile birlikte yaşayan erkek öğrenciler(%41.5) ve kız ve erkek arkadaş birlikte konutta yaşayan öğrencilerden oluşmaktadır(%7.6). Arkadaşları ile birlikte konutta yaşayan öğrencilerin(N=550) % 34.9’u iki kişi birlikte konutta yaşamakta,% 28.9’u üç kişi, % 23.5’i dört kişi ve % 12.7’si de beş ve daha çok kişi olarak konutta yaşamaktadır.

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%79.3) konutta kendisine ait bir odası bulunmakta ve kendine ait bir odası bulunanlarınN=476) % 31.1’inin odasının büyüklüğü net alan olarak 12 m2 ve daha küçük, %47.7’sinin 13-20m2 ve % 21.2’sinin odasının büyüklüğü de 21 m2 ve daha fazladır.Konutta kendisine ait bir odası bulunan öğrencilerin% 89.3’ü oda büyüklüğünün kendilerine yeterli olduğunu belirtmektedir.Odasının büyüklüğü kendisine yetmeyen öğrencilerin(N=51) % 78.4’ü salonu, % 13.8’i diğer odaları, % 3.9’u mutfağı ve % 3.9’u da koridoru da kullanmaktadır(Çizelge 2).

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun(% 91.7) konutta diğer bireylerle birlikte kullanılan ortak alanları bulunmakta olup, % 8.3’ünün ise yoktur.Konutta diğer bireylerle birlikte kullanılan ortak alanları bulunan öğrencilerin(N=550) büyük çoğunluğu (% 61.6) konutun tümünü birlikte kullanmaktadır.

Çizelge 2. Öğrencilerin Odalarının Bazı Özellikleri

 

Kendine ait oda

Var

Yok

Toplam

Sayı

476

124

600

%

79.3

20.7

100.0

Odanın büyüklüğü (m2)

-12

12-20

21 +

148

227

101

31.1

47.7

21.2

Odanın yeterliliği

Evet

Hayır

TOPLAM

425

51

476

89.3

10.7

100.0

Oda yeterli değilse kullanılan mekân

Salon

Diğer odalar

Mutfak

Koridor

40

7

2

2

78.4

13.8

3.9

3.9

TOPLAM

51

100.0

Çizelge 3. Konutun Isıtılma Biçimi ve GüneşAlma Durumu

Konutun ısıtılma biçimi

Merkezi sistem

Sobalı

Kat kaloriferi

Diğer yöntemler

Sayı

%

209

171

140

80

34.8

28.5

23.4

13.3

Konutun güneş alma durumu

Yeterince alıyor

Bazı kısımları alıyor

Hiç almıyor

250

304

46 7.7

41.7

506

7.7

TOPLAM

600

100.0

Çizelge 3’de de belirtildiği gibi üniversite öğrencilerinin % 34.8’inin oturduğu konut merkezî sistemle ısıtılmakta iken, % 28.5’i sobalı, % 23.4’ü kat kaloriferi ve geriye kalan% 13.3’ünün konutu da diğer yöntemlerle ısıtılmaktadır.Konutların % 41.7’si öğrencilere göre yeterince güneş almaktadır.Benzer şekilde konutların % 50.6’sının bazı kısımları güneş almakta ve çok az bir bölümü (%7.7) ise hiç güneş almamaktadır.

Çizelge 4. Konutun Mülkiyeti,Kira Durumu,Aylık ve Birey Başına Kira Miktarı

 
Sayı
%

Konutun mülkiyeti

Kira

Öğrencinin ailesine ait

Öğrencinin ev arkadaşına ait

Öğrencinin kendisine ait

TOPLAM

 

545

45

6

4

600

 

90.8

7.5

1.0

0.7

100.0

Aylık kira miktarı (milyon TL)

-100

101 - 150

151 +

 

193

217

135

 

35.4

39.8

24.8

Birey başına kira miktarı (milyon TL)

-30

31-40

41-50

51 +

 

157

119

118

151

 

28.8

21.8

21.7

27.1

TOPLAM

545

100.0

Araştırmaya alınan öğrencilerin büyük çoğunluğu (%90.8) kiralık konutlarda oturmakta iken, % 7.5’inin oturduğu konutun mülkiyeti öğrencinin ailesine aittir. Kiralık konutlarda oturan öğrencilerin(N=545) % 35.4’ünün aylık kira miktarı 100 milyonTL ve daha az iken, % 39.8’inin 101-150 milyonTLve %24.8’inin de 151 milyon TL ve daha çoktur.Öğrencilerin% 28.8’inin birey başına aylık 30 milyon TLve daha az kira düşerken,% 27.7’sine 51 milyon TLve daha çok para düşmektedir (Çizelge 4). Öğrencilerin yarıdan çoğunun (% 66.2)konutlarını kiralamada güçlükle karşılaştığı saptanmıştır.Bu güçlükler arasında konut sahiplerinin öğrenciye kiralık konut vermek istememesi (%27.4), konut kiralarının öğrenci için fazla yüksek olması (%25.2), yüksek miktarda depozito istenmesi (% 19.2), hem kira hem de depozito miktarının yüksek olması (%13.7), istediği özellikte konut bulmada güçlük(%7.9) ve uygun ev arkadaşı bulmada güçlük(%6.6) yer almaktadır.

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun(% 97.2) evine misafir gelmektedir. Evine misafir gelen öğrencilerin(%=583) yarıdan çoğuna misafir olarak arkadaşları (%65.8) gelirken, % 27.6’sına ailesi, arkadaşları ve komşuları misafir olarak gelmekte, %3.1’ine arkadaşları ve komşuları, % 2.6’sına ailesi ve % 0.9’una da komşuları misafir olarak gelmektedir.Eve gelen misafirler öğrencilerin% 23.7’sinin ders çalışmasına engel olurken büyük çoğunluğun (% 76.3) ders çalışmasına engel olmamaktadır. Eve gelen misafirlerden öğrencilerin ders çalışmasına engel olanların(N=138) %52.2’si çok sık gelmeleri,%37.0’si gelince uzun süre kalması, %6.5’i gürültü yapmaları, % 2.9’u öğrencinin misafir ile ilgilenmek zorunda kalması ve % 1.4’ü de uygunsuz zamanda gelmeleri nedeni ile öğrencilerin ders çalışmasına engel olmaktadır.

Tokyürek(1987), Ankara’da 5 farklı bölgede oturan lise II. sınıf öğrencilerinden oluşan313 kişilik örneklem üzerinde öğrencilerin konut durumları, bunun sağlık ve başarı durumuna etkisini saptamak amacı ile yaptığı çalışmada evin kalabalıklığı, öğrencinin kendisine ait olan odayı paylaşma durumu, evdeki gürültü durumu ile okul başarısı arasındaki ilişki olduğunu saptamıştır.

3.3. Konut kolaylıkları

Çizelge 5’de de görüldüğü gibi araştırmaya alınan üniversite öğrencilerinin konutlarında bulunan eşyalar arasında ocak, buzdolabı, şofben, televizyon ve müzik seti büyük çoğunlukla bulunmaktadır(sıra ile % 95.2, % 92.0, % 80.2, % 76.7 ve % 61.7). Öğrencilerin % 56.2’sinin evinde telefon, % 53.8’inde elektrikli süpürge, % 40.5’inde çamaşır makinesi ve % 37.8’inde elektrikli fırın yer alırken, bilgisayar ve internet yer almamaktadır(% 79.8 ve % 87.3). Benzer şekilde öğrencilerin koltuk takımı (% 58.8), kanepe takımı (%71.0), yemek masası (%75.7), çalışma masası (% 87.5) ve sehpa takımı (%51.3) da vardır. Ütüye öğrencilerin büyük çoğunluğu sahip iken(%92.0), ütü masası öğrencilerin%60.8’inde bulunmaktadır.Bulaşık makinesi (% 91.5) ve mutfak robotu (%75.5) vb. küçük ev araçları çoğunlukla bulunmamaktadır.

Çizelge 5. Öğrencilerin Konutlarındaki Eşya Durumu N=600

Eşyalar

Var

Yok

Sayı

%

Sayı

%

Ocak

Buzdolabı

Şofben

Televizyon

Müzik seti

Telefon

Elektrikli süpürge

Çamaşır makinesi

Elektrikli fırın

Bilgisayar

Internet

Koltuk takımı

Kanepe takımı

Yemek masası

Çalışma masası

Sehpa takımı

Ütü

Ütü masası

Bulaşık makinesi

Küçük ev aracı (mutfak robotu vb.)

571

552

481

460

370

337

323

243

227

121

76

353

426

454

525

308

552

365

51

147

95.2

92.0

80.2

76.7

61.7

56.2

53.8

40.5

37.8

20.2

12.7

58.8

71.0

75.7

87.5

51.3

92.0

60.8

8.5

24.5

29

48

119

140

230

263

277

357

373

479

524

247

174

146

75

292

48

235

549

453

4.8

8.0

19.8

23.3

38.3

43.8

46.2

59.5

62.2

79.8

87.3

41.2

29.0

24.3

12.5

48.7

8.0

39.2

91.5

75.5

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin% 35.0’i ev eşyalarını ikinci el eşya olarak satın almış bulunmaktadır.Öğrencilerin% 26.8’i ev eşyalarını ailesinin evinden getirmekte olup, % 23.7’si bulabildiği her yerden eşya temin etmiş, % 8.8’i yeni eşya olarak satın almış ve % 5.7’si de ev eşyalarını başkalarından emanet olarak almıştır.

3.4. Öğrencilerin konutta yaşamayı tercih etme durumları

Çizelge 6’da da görüldüğü gibi öğrencilerin % 27.8’inin mevcut konutu tercih etme nedeni kirasının uygun olması olup, bunu okula yakın olması (%20.8) ve başka konut bulamama nedeni ile oluşan zorunluluk (% 18.9) izlemektedir.Kendi evleri olduğu için(% 15.5) mevcut konutta oturanların yanı sıra, kullanışlı bir ev olması (% 10.2), arkadaşlara/tanıdıklara yakın olması (% 4.8) ile eğlence ve alışveriş merkezlerine yakın olması (%2.0) öğrencilerin mevcut konutları tercih etme nedenleri arasında yer almaktadır.

Çizelge 6. Öğrencilerin Mevcut Konutları Tercih Etme Nedenleri

Mevcut konutu tercih nedeni

Sayı

%

Kirasının uygun olması

Okula yakın olması

Başka konut bulamama nedeni ile oluşan zorunluluk Kendi evleri

Kullanışlı bir ev olması

Arkadaşlara/ tanıdıklara yakın olması

Eğlence ve alışveriş merkezlerine yakın olması

167

125

113

 93

61

29

12

27.8

20.8

18.9

15.5

10.2

4.8

2.0

TOPLAM

600

100.0

Öğrencilerin konutta yaşamayı tercih etmelerinde en önemli sırayı konutun sağladığı rahatlık ve özgürlük alırken(%43.5), evde rahat ders çalışabilme (% 25.7), yurtta kalmanın sınırlamalarından kurtulma (%21.5), istenilen arkadaşlarla birlikte olabilme (%8.0) ile yurt çıkmaması ve başka kalacak yer olmaması (%1.3) görülmektedir(Çizelge 7).

Çizelge 7. Öğrencilerin Konutta Yaşamayı Tercih Etme Nedenleri

Konutu tercih nedeni

Sayı

%

Konutun sağladığı rahatlık ve özgürlük

Evde rahat ders çalışabilme

Yurtta kalmanın sınırlamalarından kurtulma İstenilen arkadaşlarla birlikte olabilme

Yurt çıkmaması ve başka kalacak yer olmaması

261

154

129

48

8

43.5

25.7

21.5

8.0

1.3

TOPLAM

600

100.0

Öğrencilerin% 48.0’inin yaşadığı konutun sorunları olup, %52.0’sinin yoktur. Yaşadıkları konutun sorunları bulunduğunu düşünen öğrencilerin(N=288) %20.5’i konutun yetersiz gün ışığı aldığını, % 19.8’i konutun kışın çok soğuk ve yazın da çok sıcak olduğunu, % 18.4’ü konutun çok eski olduğunu ve % 17.7’si de konut alanının yetersiz olduğunu belirtmektedir.Ayrıca öğrencilerin% 16.0’sı konutta çok gürültü olduğunu ve % 7.6’sı da konutun rutubetli olduğunu ifade etmektedir.Öğrencilerin yarıdan çoğunun(%61.5) koşulları uygun olsaydı yaşadığı evi değiştirmek istediği saptanmıştır.Uygun koşullar sağlanırsa yaşadığı konutu değiştirmek isteyen öğrencilerin(Nş369) % 26.0’sı okuluna yakın bir evde yaşamak istediğini belirtirken,% 22.8’i daha geniş ve merkezî sistemle ısınan bir ev istemekte, % 18.1’i daha lüks bir ev istemekte ve % 8.9’u kaloriferli bir ev istemektedir. Geriye kalan öğrenciler ise (% 24.2) hep daha iyi koşulları istemektedir.

4.Sonuç ve Öneriler

Üniversite eğitimi için ailesinin yanından ayrılarak başka bir kentte yaşamak durumunda kalan öğrenciler devlet yurtları ve özel yurtlardan çok konutta yaşamayı tercih etmektedir.Konutta yaşayan öğrencilerin yarıdan biraz fazlasının ailesi apartman konutlarda yaşarken öğrencilerin de büyük çoğunluğu apartman konutlarda ve kiracı olarak yaşamaktadır.Çoğunluğu aylık gelire sahip olan öğrenciler oturdukları konutun kirasını kendileri ödemektedir.Genellikle aynı cinsiyetteki öğrenciler aynı konutu paylaşmaktadır.Oran olarak az olsa da farklı cinsiyetteki öğrencilerde aynı konutlarda oturmaktadır.Öğrencilerin büyük çoğunluğunun konutta kendisine ait bir odası bulunmakta, öğrenciler odalarını kendilerine yeterli bulmakta, ancak odalarını yeterli bulmayanlar ise genellikle konutun salonunu kullanmaktadır. Konutta diğer bireylerle birlikte kullanılan ortak alanları bulunan öğrencilerin çoğunluğu konutun tümünü birlikte kullanmaktadır.

Öğrencilerin konutlarını kiralamada karşılaştığı güçlükler konut sahiplerinin öğrenciye kiralık konut vermek istememesi, konut kiralarının öğrenci için fazla yüksek olması, yüksek miktarda depozito istenmesi, hem kira hem de depozito miktarının yüksek olması, istediği özellikte konut bulmada güçlük ve uygun ev arkadaşı bulmada güçlük gibi konulardır.

Öğrencilerinin konut kolaylıkları incelendiğinde ocak, buzdolabı, şofben, televizyon ve müzik seti büyük çoğunlukla bulunmakta iken, bulaşık makinesi ve mutfak robotu vb. küçük ev araçları çoğunlukla bulunmamaktadır. Öğrenciler ev eşyalarını ikinci el eşya olarak satın almakta, ailesinin evinden getirmekte, bulabildiği her yerden eşya temin etmekte, yeni eşya olarak satın almakta ve başkalarından emanet olarak almaktadır.

Öğrencilerin mevcut konutta oturma nedenleri arasında kirasının uygun olması en başta gelmekte olup, bunu okula yakın olması ve başka konut bulamama nedeni ile oluşan zorunluluk izlemektedir.Kendi evleri olduğu için mevcut konutta oturanların yanısıra, kullanışlı bir ev olması, arkadaşlara/tanıdıklara yakın olması ile eğlence ve alışveriş merkezlerine yakın olması gibi konular da mevcut konutta oturma nedenleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerin konutta yaşamayı tercih etmelerinde en önemli sırayı konutun sağladığı rahatlık ve özgürlük alırken, bunu evde rahat ders çalışabilme, yurtta kalmanın sınırlamalarından kurtulma, istenilen arkadaşlarla birlikte olabilme ile yurt çıkmaması ve başka kalacak yer olmaması izlemektedir.

Konutun yetersiz gün ışığı alması, kışın çok soğuk ve yazın da çok sıcak olması, konutun çok eski olması ve konut alanının yetersiz olması, konutta çok gürültü olması ve konutun rutubetli olması gibi sorunlar yaşayan öğrenciler koşulları uygun olursa yaşadıkları evi değiştirmek istemektedir. Bu öğrenciler okula yakın bir konutta yaşamak istemekte, daha geniş ve merkezî sistemle ısınan bir konut istemekte, daha lüks bir konut ve daha iyi koşulları olan konutları istemektedir.

Konut üniversite öğrencisi gence yurtta yaşamaya göre daha sıcak ve samimi bir ortam sunmaktadır.Öğrenciler konutta kendilerini daha rahat ve özgür hissetmektedirler. Üniversite öğrencileri için kampüs içerisinde ya da şehir merkezinde öğrenciyi sosyal yaşamdan koparmayacak, bir ya da iki öğrencinin birlikte yaşayabileceği büyüklükte öğrenci konutları öğrencilere sunulabilir. Bu konutlarda öğrenciler düşük kira bedeli ödeyerek kalabilir. Ev sahipleri konutlarıı öğrenciye kiraya verme konusunda yönlendirilebilirler.Ayrıca öğrencilere eğitimleri sırasında aylık burslarda olduğu gibi ev eşyası temininde de gönüllü kuruluşlar teşvik edilebilir.Bu tip kolaylıklar öğrencinin yaşam tatminini artıracağı gibi okuldaki başarısını da artıracaktır.

5.Kaynaklar

Anderson,C.L., Community Health. Third Printing. Mosby Company. London. 1969.

Anon. Anadolu Üniversitesi ÖğrencilerininSosyo Kültürel ve Sosyo Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları. T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları. No: 1097. AçıköğretimFakültesi Yayınları. No: 602,Eskişehir, 1999.

Güler, Ç. Konut Sağlığı ve YapayÇevre.Konutta Kalite. Derleyen:Teoman Aktüre.MESAMeskenSanayi A.Ş.Ankara, 1994.

Jackson, N. andSouthers, C.L. Housing and family well-being:A classroom approach to examining resource availability. Journal of Home economics. 85(2):17-22, 1993.

Işık,K.Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda ÇalışanİşçilerinKonut Durumu, Bunun Sağlık ve İşe Devama Etkisi.T.C.Hacettepe Üniversitesi SağlıkBilimleri Fakültesi.Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1970.

Kalınkara, V.Konutlarda İç OrtamKirleticilerininİnsanSağlığına Etkileri.Standart. 427:104-109. 1997.

Orhon,E.Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve PsikolojikSorunları, DevletPlânlama Teşkilâtı, Ankara, 1985.

Pearson,D. The Naturel House Book:Creating A Healthy, Harmonious andEcologically Sound Home.ConranOctobus Lmt.London, 1994.

Peck,C. andStewart, K.K.Satisfaction with housing and quality of life. Home Economics Reseacrh Journal. 13(4):363-372. 1985.

Seeds, P. and Lioyd, G.Quality of Life. Jessica KingsleyPublishers. London, 1997.

Tokyürek, Ş. Lise II.Sınıf Öğrencilerinin KonutDurumu, Bunun Sağlık ve OkulBaşarı Durumuna Etkisi.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi.Ankara, 1987.


*Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Meslekî EğitimFak., Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı.

**Gazi Üniversitesi, Meslekî Eğitim Fakültesi, Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı.

 

İçindekiler...

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

[ yukarı ]

Arşiv