MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
KIŞ 2003
Sayı:158
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER
Prof. Dr. Mustafa TAN
Prof. Dr. Refik TURAN
Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Prof. Dr. Tayyip DUMAN

İletişim

Ethem BARAN
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Kapak Resmi
Nevide GÖKAYDIN
İanaış, Guaj, 51x50

Dizgi
Reyhan İLKER

Düzelti
Rukiye MEMİŞ
Çetin ELMAS

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

  İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abonelik bedeli 8.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3805

SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:168
İÇİNDEKİLER
 
E-Okuryazarlık / Arif ALTUN
 
Eğitim-Öğretim Ortamında Etkili Sözel İletişim / Tülay Sarar KUZU
 
İlk ve Ortaöğretim Sanat (Resim) Eğitiminde Müzelerden ve Sanat Galerilerinden Yararlanma / Vedat ÖZSOY
 
Okulöncesi Öğretmenleri ile Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Dramanın Uygulanmasına İlişkin Görüşleri / Aysun GÜROL
 
Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin İlköğretim Okullarında Uygulanabilirliliğine İlişkin Öğretmen Algıları / Birol YİĞİT-Mehmet BAYRAKDAR
 
Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi: Erzurum Örneği / Sevgi YILMAZ-Zöhre BULUT
 
Öğretmen Adaylarının Pedogojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi / Dursun KATKAT-Orcan MIZRAK
 
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları ile İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri / Hakkı YAZICI-Osman SABANCI
 
AB Eğitim Programları ve Türkiye'nin Yararlanma Kaabiliyeti / Melik YAYAN
 
Ortaöğretim Branş Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Programına Yönelik Görüşleri / İzzet GÖRGEN-Sabahattin DENİZ
 
Ticaret Meslek Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programlarının Meslek Dersi Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) / Fatma ÖZDEMİR ÖNCÜL-Cem BABADOĞAN
 
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimlerin Temel Disiplinlerine Karşı Tutumları / Mehmet AKPINAR-Hakan Şevki AYVACI
 
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimindeki Modeller Hakkında Düşünceleri / Durmuş EKİZ
 
Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması / Velittin BALCI
 
Başarıya Giden yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği / Mustafa ALBAYRAK-Metin ERKAL
 
Üniversite Öğrencilerinin Konut Koşullarının ve Konutta Yaşamayı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi / Ali Fuat ERSOY - Fatma ARPACI
 
Meta Estetiği ve Kapitalizm Arasındaki İlişki / Muharrem ÖK-Afet YILMAZ

Ölümünün 78. Yılında Son Vak'anüvis Abdurrahman Şeref Efendi ve Cumhuriyet / Mehmet DEMİRYÜREK

Selim Sabir Efendi'nin Öğretim Yöntemleri ile Ödül ve Ceza Vermeye İlişkin Görüşleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Mustafa ŞANAL

Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Optik Konusu ile İlgili Anlamakta Güçlük Çektikleri Kavramların Tespiti ve sebepleri / Mustafa KARA-Uygar KANLI-Rahmi YAĞBASAN

 

Line
Line