MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
YAZ 2003
Sayı:159
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER
Prof. Dr. Mustafa TAN
Prof. Dr. Refik TURAN
Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Prof. Dr. Tayyip DUMAN

İletişim

Ethem BARAN
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Kapak Resmi
Nevide GÖKAYDIN
Uzakta Bir Köy, Karışık 55x51cm.

Dizgi
Reyhan İLKER

Düzelti
Çetin ELMAS

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

 
İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.
 

Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abonelik bedeli 8.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3865

SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:171
İÇİNDEKİLER
 
Liselerde Alan Seçmeli Program Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Ankara İl Merkezindeki Liseler Örneği / İsmail DOĞAN
 
Küreselleşme, Eğitimsel Yoksunluk ve Yetişkin Eğitimi / R.Cengiz AKÇAY
 
İlköğretim Öğrencilerinin Gelişim Alanları, Gelişim Alanlarının İşaretçisi Olan İhtiyaçlar ve Geliştirilmesi Gereken Beceriler: Bu Süreçte Rehber Öğretmenin İşlevleri: Kuramsal Bir İnceleme / Galip YÜKSEL
 
Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmadaki Önemi / Mustafa AKDAĞ-Hasan GÜNEŞ
 
Öğrencilerin Atom Yapısı-Güneş Sistemi Pedagojikbenzeştirme (Analoji) Modelini Analiz Yeterlilikleri / Çağlar GÜLÇİÇEK-Necat BAĞCI-Selma MOĞOL
 
İnsan Kaynağını Geliştirme Bakımından M.E.B.Pedagojik Formasyon Kurslarının Değerlendirilmesi / Vural HOŞGÖRÜR-Hakan DÜNDAR
 
Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Kurumsal Amaçları Gerçekleştirmedeki Yeterliklerinin İncelenmesi/Engin İŞ
 
Asitler ve Bazlar Konusundaki Öğrenci Yanlış Anlamalarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi / Haluk ÖZMEN -Gökhan DEMİRCİOĞLU
 
Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorunları / Sedat YÜKSEL
 
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri (Sivas Örneği) / Murat KANGALGİL-Beytullah DÖNMEZ
 
Eğitimin Bir İşlevinin de Kalkınma Olduğu Unutuluyor mu? / Zakir SAMİ
 
Öğretim Sürecinde Öğrenciye ve Öğrenim Amacına Yönelik Yeni Yaklaşımlar / Necati BAĞCI
 
Meslek Liselerinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler: Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Öğretim Programına Bir Bakış / Lale CERRAH-Alipaşa AYAS
 
El Sanatları Eğitimi Bölümü Öğretmenlik Programları ile Kız Teknik Öğretim Kurumları El Sanatları ve Teknolojisi Programı Alan Derslerinin Karşılaştırılması / Halide SARIOĞLU-Fatma YETİM
 
Lise Müfredatındaki Fizik Konularının Anlaşılması Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma / Şule AYCAN-Ahmet YUMUŞAK
 
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları / Ali AZAR

Lise Kimya Öğretiminde Laboratuvar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri / Habibe TEZCAN-Süleyman GÜNAY

Okul Öncesi Çocukların Dil Gelişimlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi / Yasemin AYDOĞAN-Nurcan KOCAK

Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Öğrencilerin Ana Baba Tutumlarını Algılamaları Açısından Karşılaştırılması / Sabiha HAKAN

Türk Milli Eğitiminin Yenileşmesi ve Öncelikleri / N.Fahri TAŞ

Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi / Bahri ATA

İlköğretim ve Üniversite Aşamasındaki Sanat Eğitiminin ABD-Arizona'daki Yeri / Melek GÖKAY (Yılmaz)

 

Line
Line