MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
GÜZ 2003
Sayı:160
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kayahan ÖZGÜL

Ön İnceleme Kurulu
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Selahattin ARSLAN

Redaksiyon/Düzelti
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU

İletişim
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Dizgi
Milli Eğitim Basımevi
Reyhan İLKER

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://yayim.meb.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

  İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları

Derginin yıllık abonelik bedeli 20.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3877
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:176

İÇİNDEKİLER
 
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Stratejileri / Kadir ÇETİN-H.Ömer GÜLSEREN
 
Atatürk'ün Eğitim Felsefesi ve Geliştirdiği Eğitim Sisteminin Değiştirilmesi / Şerif BUDAK
 
Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları / F.Dilek GÖZÜTOK
 
Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi / Halit DURSUNOĞLU
 
Ulusal Teknoloji Politikaları ve İlköğretimde Teknoloji Eğitimi / Oktay AKBAŞ
 
Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği / Mehmet Metin ARSLAN-Levent ERASLAN
 
Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim / Tevhide KARGIN
 
Cumhuriyetin 80.Yılında: Ölçme ve Değerlendirme / Ömer KUTLU
 
Cumhuriyet Döneminde Kadın Eğitimi / Filiz ÇETİN
 
Öğretmen Yetiştirmede 130 Yıllık Bir Sürecin Öyküsü: Yüksek Öğretmen Okulları / İsa EŞME
 
Kalkınma Planlarında Yüksek Öğretim / Yılmaz TUNA
 
Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Üniversite Reformları / Hüseyin KORKUT
 
Cumhuriyetimizin 80.Yılında Ülkemizde"Eğitim Sosyoloji" Alanının Durumu ve Sivil Toplum Örgütleri / Mahmut TEZCAN
 
1940'dan Günümüze Öğretmenlerin Ekonomik Sorunlarının Tarihsel Analizi / İsmail GÜVEN
 
Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü / Ali Osman ALAKUŞ
 
Sanat Eğitimi Nasıl Olmalıdır? / Meltem DEMİRCİ KATIRANCI

Cumhuriyet ve Dil / Toplumsal Birlik Açısından Dilin Önemi / Recep ÖZKAN

Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri / Nezahat GÜÇLÜ

Türk Spor Yönetiminde Finansal Kaynak Sağlama Çabalarının Değerlendirilmesi / Mehmet BAYANSALDUZ

Lisansüstü Öğretim İçin Yurtdışına Öğrenci Göndermenin Planlanması / Gökhan TUZCU

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler / Fatih TÖREMEN-Yakup KOLAY

İlköğretimde Yeni Denetim Esasları: MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Üzerine Bir İnceleme / Mustafa YALÇINKAYA

 

Line
Line