MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
GÜZ 2004
Sayı:164
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kayahan ÖZGÜL

Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN

Dinçer EŞİTGİN
Turgut BAĞRIAÇIK

Redaksiyon/Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
Turgut BAĞRIAÇIK

İngilizce Danışmanı
Dr. Sıtkı YILDIZ

İletişim
Çetin ELMAS
Turgut BAĞRIAÇIK

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Dizgi/Baskı
Devlet Kitapları Müdürlüğü


Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://yayim.meb.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abonelik bedeli 20.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 4002
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:189

İÇİNDEKİLER
Editör

İlköğretim5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi / Mübeccel GÖNEN-Elif Çelebi ÖNCÜ-Sonnur IŞITAN
 
Okuma ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Bir Model Önerisi / Murat ŞENGÜL-Süleyman Kaan YALÇIN
 
Kültür Kavramı Tanımlamalarına İlişkin Bir Analiz / Ali Osman ALAKUŞ
 
Sanat Eğitiminde Rapor Hazırlama ve Sunma / Aygül AYKUT
 
Millî Eğitimde Bir Kültür Aktarım Alanı Olarak Halk Oyunları (Dansları) ve Beden Eğitim Öğretmenliği / Oğuzhan YONCALIK
 
Okul-Aile Çevre İş Birliğinin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi / Yakup KOLAY
 
Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği / Hasan ŞEKER-Sabahattin DENİZ-İzzet GÖRGEN
 
Eğitim-Öğretimle İlgili Bazı Atasözü ve Deyimlerimizin Öğrenme-Öğretme Süreci Bakımından İrdelenmesi / Kemal DURUHAN-Bekir İLHAN
 
Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler / İsmail GÜVEN
 
Eğitimde Toplam Kalite Yönetim Felsefesinin Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Gerekliliği / Zeki NACAKCI
 
Okul Güvenliği: Kavramsal Bir Çözümleme / Halil IŞIK
 
Bilgi Çağında Yüksek Öğretim Programları / Aytunga OĞUZ
 
V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Üzerine / Nilgün AÇIK
 
"Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları" Uluslararası Sempozyumu / Tuba Saltık ÖZKAN
 
Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu / Turgut BAĞRIAÇIK
 
Göstergebilimsel Okumalara Doğru / Celal ASLAN

Her Şiir Kendi Toplumunun Şarkısını Söyler / Turgut BAĞRIAÇIK

Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri

 

Line
Line